Prawo w pracyEkwiwalent a przedawnienie prawa do urlopu


Zagadnienie: Czy w sytuacji gdy pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego za 2015 rok może on żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop? Odpowiedź: Jedynie, gdy …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Przedłużające się chorobowe a rozwiązanie umowy o pracę


Powtarzające się nieobecności spowodowane chorobą Choroba pracownika wpisana jest w ryzyko, jakie pracodawca ponosi z racji jego zatrudnienia. Podobnie rzecz się przedstawia z usprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy, spowodowanymi innymi …

Zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy


Od nowego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania świadectw pracy. Aktualnie, w związku z ustaniem stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie …

Plan urlopów


Plan urlopów ma na celu zapewnienie pracownikom wykorzystania urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo oraz umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie. Przyjmuje …

Obowiązki pracodawcy w okresie zimy


Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca. Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. …

21 dni na odwołanie do sądu pracy


Od 1 stycznia 2017 roku pracownik ma 21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Do dnia 31 grudnia 2016 r. kodeks …

Potrącenia komornicze w trakcie choroby pracownika


Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego Pracownik był chory i przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni we wrześniu 2016 roku. Po upływie 10 dni choroby umowa o pracę …

Jednakowe wynagrodzenie dla młodych pracowników


Obecne przepisy pozwalają na zatrudnienie pracownika w pierwszym roku pracy za wynagrodzeniem w wysokości 80 proc. wynagrodzenia minimalnego. Celem przyjęcia takiego rozwiązania miała być poprawa sytuacji …

Umowa zlecenie: minimalna stawka godzinowa


Z dniem 1 stycznia wejdą w życie przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Przy …