Odszkodowanie z biura podróży

Za szkody poniesione z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy przez organizatora imprezy turystycznej klientowi należy się odszkodowanie. Istnieją jednak od tej zasady znaczne wyjątki.

Organizator imprezy turystycznej nie będzie odpowiedzialny, jeśli niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania zostało spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta albo tzw. siłą wyższą. Biuro podróży nie odpowiada też, jeśli powodem niewłaściwego wykonania umowy było zachowanie osoby trzeciej, która nie uczestniczyła w wykonywaniu usługi przewidzianej w umowie, jednak tylko wtedy, jeśli jej zaniechania lub działania nie można było przewidzieć lub uniknąć. W innych przypadkach biuro ponosi odpowiedzialność i nie może jej wyłączyć na podstawie postanowień zawartych w umowie.

Wyłączenie odpowiedzialności w powyższych przypadkach wymienionych nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi. Warto również zwrócić uwagę, że organizator imprezy turystycznej powinien na bieżąco reagować, gdy nie może wykonać usług przewidzianych w umowie. Jeśli stanowią one istotną część umowy, to bez obciążania klientów dodatkowymi kosztami, biuro podróży powinno wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. W razie wyrażenia zgody na taką zmianę przez klienta, istnieje możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

Stan prawny na 21.01.2015 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę