Zajęcie komornicze nadpłaty podatku PIT

Wobec dłużniczki jest prowadzone sądowe postępowanie egzekucyjne. Komornik dokonał w urzędzie skarbowym zajęcia nadpłaty podatku, w tym z tytułu ulgi podatkowej na dzieci (ulga prorodzinna). Czy takie postępowanie jest w świetle prawa dopuszczalne?

Chwilą dokonania zajęcia jest moment doręczenia wezwania urzędowi skarbowemu.

Dawniej wniosek o zajęcie wierzytelności z nadpłaty lub zwrotu podatku bywał mało skuteczny. Wynikało to z przyjętej w orzecznictwie interpretacji o braku możliwości prowadzenia egzekucji z wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie powstały. Innymi słowy, jeżeli zajęcie wpłynęło do urzędu skarbowego przed złożeniem przez dłużnika deklaracji podatkowej, z której wynikało by prawo do zwrotu na jego rzecz, to zajęcie nie było skuteczne, a urząd nie przekazywał pieniędzy komornikowi.

Po zmianach przepisów, na podstawie art. 902(2) § 1 kodeksu postępowania cywilnego i art. 89a § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu zapisów Ordynacji podatkowej obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Reasumując cała kwota nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od źródeł jej powstania, podlega zaliczeniu na poczet zaległości i zobowiązań podatkowych a także może być przedmiotem zajęcia egzekucyjnego.

Zmiany w przepisach dotyczące zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku weszły w życie 8 września 2016 r.

Stan prawny na 20.09.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę