Ważne daty: 31 marca i 10 kwietnia

Do 31 marca w ustawowych terminach składania sprawozdań finansowych organizacja związkowa musi się rozliczyć z urzędem skarbowym. Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa). jest przed 31 marca 2016 r., wówczas komplet dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli zaś data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2016 r., CIT-8, CIT-8/O należy składać do 31 marca 2016 r.; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2016 r.

Druga ważna data to 10 kwietnia. Zgodnie z art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale pracodawcy bądź dowódcy jednostki informację o łącznej liczbie członków tej organizacji.

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zasady celowości i adekwatności danych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca jest związany informacją przekazaną przez zakładową organizację związkową. Nie może on tym samym weryfikować danych przedstawionych przez związek. Tylko w przypadku, gdy pracodawca nie uzyska w ustawowym terminie informacji, ma prawo przyjąć założenie, że od 10 dnia po zakończeniu kwartału zakładowej organizacji związkowej nie przysługują już przewidziane przepisami uprawnienia.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę