Przedawnienia opłat z tytułu abonamentu rtv

Należności z tytułu opat abonamentu rtv są należnościami publicznoprawnymi, analogicznymi do obciążeń podatkowych. Daniny te to świadczenia powszechne, przymusowe, bezzwrotne, ustalane jednostronnie na rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych. Zaliczają się do nich podatki, rozmaite opłaty administracyjne, cła, a także abonament rtv.
Należy wskazać, że za powyższym charakterem opłaty abonenckiej wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r. Ustalenia Trybunału pozwalają przenieść rozważania dotyczące przedawnienia opłaty za abonament na grunt prawa daninowego, a konkretnie do ustawy Ordynacja podatkowa. Co istotne, art. 2 § 2 tej ustawy przewiduje, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych stosuje się również do opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu państwa.

Należy przyjąć, iż opłata z tytułu abonamentu rtv stanowi opłatę, o której mowa w art. 2 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że zaległości z tego tytułu przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności.

Stan prawny na 12.08 2013 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę