PIT: Jak rozliczyć ulgę prorodzinną?

Z tzw. ulgi prorodzinnej mogą skorzystać nie tylko rodzice, którzy są małżonkami, ale również osoby pozostające w wolnych związkach, czy rozwiedzione. Przepisy ustanawiające prawo do dokonania odliczenia od podatku z tytułu wychowywania dzieci nie uzależniają bowiem możliwości skorzystania z ulgi od stanu cywilnego rodzica.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z ulgi prorodzinnej jest wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej. Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc faktycznego jej wykonywania. O wykonywaniu władzy rodzicielskiej możemy mówić wtedy, gdy rodzic nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz faktycznie sprawuje pieczę nad dzieckiem.

W wyroku WSA w Warszawie (sygn. akt VIII SA/Wa 320/11) sąd jednoznacznie wskazał, co należy uznać za faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej:

Dla nabycia prawa do odliczenia konieczne jest w szczególności wychowywanie przez podatnika swego dziecka (wykonywanie pieczy nad osobą dziecka, zarząd jego majątkiem oraz reprezentowanie dziecka). (…) Wykonywanie przez skarżącego ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego nad małoletnią córką nie powoduje, zatem automatycznie nabycia przez niego prawa do odliczenia.

Rodzic niepozostający w związku małżeńskim może skorzystać z ulgi, jeżeli jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł. Ograniczenie dochodowe ma zastosowanie wyłącznie do rodziców wykonujących władzę rodzicielską nad jednym dzieckiem. Rodzicom wychowującym dwoje i więcej dzieci prawo do ulgi przysługuje bez względu na poziom uzyskiwanych dochodów.

Stan prawny na 11.02.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę