Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga rehabilitacyjna

Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. W 2017 roku ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę, w związku z czym termin na rozliczenie się podatkowe z fiskusem ulega przedłużeniu do 2 maja 2017 r. Przepisy przewidują możliwość obniżenia należnego podatku poprzez skorzystanie z odpowiednich ulg podatkowych.

Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

• cele rehabilitacyjne oraz

• cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają w 2016 roku osoby niepełnosprawne, np. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

• orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające (powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

• decyzji ZUS przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

• orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Do ulg rehabilitacyjnych należą:

1. Dojazdy na zabiegi, gdzie istnieją dwa rodzaje odliczeń:

a) limitowane kwotowo – odliczenie przysługuje do wartości 2280 zł, bez konieczności posiadania dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Jednakże osoba uprawniona do ulgi powinna posiadać dokumenty potwierdzające konieczność odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (np. skierowanie od lekarza).

Ważne! Każdy z małżonków, będący osobą niepełnosprawną, ma swój własny limit odliczenia do kwoty 2280 zł.

Warunki, które muszą być spełnione (oprócz tych wymienionych w pkt 1):

• zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne muszą być niezbędne, czyli zlecone przez lekarza i związane z niepełnosprawnością. Nie podlegają odliczeniu wydatki na dojazdy do lekarza w celu leczenia np. grypy.

• dojazdy muszą odbywać się samochodem osobowym, który stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub osoby, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna do 16 roku życia. Osoba będąca współwłaścicielem nie musi natomiast posiadać prawa jazdy.

• nie można dokonywać odliczeń, jeśli osoba niepełnosprawna korzysta z samochodu pożyczonego lub użyczonego.

b) nielimitowane – odliczenie przysługuje w wysokości poniesionych wydatków, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich poniesienie, w szczególności dane identyfikujące osobę korzystającą z ulgi oraz dane przewoźnika.

2. Odliczanie wydatków na leki osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna lub posiadająca na utrzymaniu taką osobę niepełnosprawną, której dochód w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 9120 zł, jeśli chciałaby skorzystać z ulgi na zakup lekarstw musi spełnić (oprócz ogólnych warunków uprawniających do skorzystania z ulg rehabilitacyjnych) następujące warunki:

• ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej 100 złotych,

•l posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku (fakturę),

• posiadać pisemne zlecenie, wydane przez właściwego lekarza specjalistę, o konieczności stosowania zleconych leków.

Ważne: Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę.

3. Pozostałe wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej:

• adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

• zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

• opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Podatnicy, którzy korzystają z odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/0.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę