Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. W 2017 roku ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę, w związku z czym termin na rozliczenie się podatkowe z fiskusem ulega przedłużeniu do 2 maja 2017 r. Przepisy przewidują możliwość obniżenia należnego podatku poprzez skorzystanie z odpowiednich ulg podatkowych.

Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej na każde małoletnie dziecko, w stosunku, do którego w roku podatkowym przez co najmniej jeden dzień:

1. wykonywał władzę rodzicielską,

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

• 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,

• 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

• 166,67 zł, czyli 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

• 225 zł, czyli 2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112000 zł.

W rozliczeniach za 2016 rok możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi należy wykazać w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

O uldze rehabilitacyjnej czytaj tutaj…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę