Czy możliwe jest przywrócenie terminu do zgłoszenia zwolnienia podatkowego od spadku bądź darowizny?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez członków tzw. zerowej grupy podatkowej. Chodzi tu o małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Osoby te nie zapłacą podatku ani od spadku ani od darowizny, ale tylko wtedy, gdy jeżeli zgłoszą fakt nabycia majątku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – na druku SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (np. od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku).

Zwolnienie podatkowe jest instytucją prawa materialnego, więc przepisy określające warunki zwolnienia podatkowego są przepisami prawa materialnego.
Charakter prawny tego terminu powoduje, że nie jest możliwe jego przywrócenie w oparciu o przepis art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej (przepis ten bowiem odnosi się do terminów procesowych).

Reasumując, niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zwolnienia podatkowego w terminie 6 miesięcy powoduje jego wygaśnięcie, a w konsekwencji utratę prawa do zwolnienia od podatku bez możliwości jego przywrócenia.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2009 nr 93 poz.768 j.t. )
  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 750/11
Download PDF
Powrót Drukuj stronę