Urlop dla poratowania zdrowia nie jest uznaniowy

Uregulowany w art. 73 Karty Nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, przysługującym w ramach istniejącego indywidualnego stosunku pracy łączącego nauczyciela ze szkołą.

Jego celem jest przeprowadzenie zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. W trakcie korzystania z przedmiotowego urlopu nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych z art. 54 Karty Nauczyciela. Urlop dla poratowania zdrowia udziela dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela. O potrzebie udzielenia wskazanego urlopu orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. W razie spełnienia przez wnioskodawcę ustawowych przesłanek nabycia prawa do urlopu, jego udzielenie jest w zasadzie obowiązkiem dyrektora szkoły (zob. uchwała SN z dnia 14 lutego 2012 r., III PZP 1/12).

W razie odmowy udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel może dochodzić swoich roszczeń w tym przedmiocie na drodze sądowej w trybie przepisów o postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy.

Tomasz Gryczan – Dział Prawny Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Opracowano według stanu prawnego na dzień: 17.06.2012 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę