Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa w wysokości:
1. 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował mniej niż 20 lat
2. 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował co najmniej 20 lat.
Z Karty nauczyciela wynika wprost, że z tytułu pracy nauczycielskiej powstaje prawo do jednej odprawy emerytalnej, niezależnie od liczby szkół zatrudniających nauczyciela przechodzącego na emeryturę. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odprawy jest – w przypadku zatrudnienia nauczyciela w dwóch lub więcej szkołach – szkoła będąca podstawowym miejscem pracy nauczyciela.
Oceniając, która szkoła jest faktycznie podstawowym miejscem pracy nauczyciela, należy wziąć pod uwagę wysokość wynagrodzenia. Przyjęcie wskazanego kryterium jest zgodne z interesem nauczyciela uprawnionego do odprawy emerytalnej, gdyż zapewnia mu wyższe świadczenie. Wysokość omawianej odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Stan prawny na 12.11.2012 r.
Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę