Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie pozbawia prawa do odprawy emerytalnej

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek emerytalny oraz posiadają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej.

W myśl art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, przyznaje się odprawę w wysokości:

1) dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy – jeżeli nauczyciel przepracował w szkole mniej niż 20 lat;

2) trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy – jeżeli nauczyciel przepracował w szkole co najmniej 20 lat.

Odprawa emerytalna przysługuje nauczycielowi nawet wówczas, gdy jego stosunek pracy został rozwiązany w oparciu o art. 20 Karty nauczyciela (czyli z uwagi na zmiany planu nauczania, częściową lub całkowitą likwidację szkoły) i wypłacono mu odprawę określoną w art. 20 ust. 2 KN.

Stan prawny na 18.04.2018 r.

 

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę