Dyscyplinarka nie dla nauczycieli

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa w stosunku do nauczycieli nie ma zastosowania art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, który przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem ciężko naruszającym podstawowe obowiązki pracownicze.
Wynika to z faktu, iż przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela w zakresie rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy mają charakter regulacji zupełnych, które wyczerpująco określają przyczyny i sposoby rozwiązywania przedmiotowych stosunków pracy. W konsekwencji za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub naruszenie podstawowych obowiązków nauczyciele podlegają wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 75 ust. 1 Karty nauczyciela.

Wśród sankcji dyscyplinarnych orzekanych po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego przewiduje się między innymi kary dyscyplinarne: zwolnienia z pracy, zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania bądź wydalenia z zawodu nauczycielskiego.

Stan prawny na 25.11.2013 r.
Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę