Czas zwolnień w szkołach

Maj jest już tradycyjnie miesiącem wręczania nauczycielom wypowiedzeń stosunku pracy. Fakt ten wynika z regulacji przyjętej w Karcie nauczyciela. W myśl przepisów tej ustawy, dyrektor szkoły w przypadku całkowitej albo częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, rozwiązuje z nim stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Oznacza to konieczność wręczenia wypowiedzenia nauczycielowi do końca maja, tak aby stosunek pracy uległ rozwiązaniu z końcem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia.

Należy podkreślić, iż Karta nauczyciela gwarantuje nauczycielowi w powyższych okolicznościach prawo złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. W konsekwencji dyrektor szkoły ma obowiązek przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, poinformować zainteresowanego o przysługującym mu prawie (zob. wyrok SN z dnia 5 lipca 2011 r., I PK 28/11). Przyjęte przez pracodawcę kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy mogą podlegać ponadto kontroli sądowej.

Tomasz Gryczan

Stan prawny na dzień 7.05.2012 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę