OświataNauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie pozbawia prawa do odprawy emerytalnej


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek emerytalny oraz posiadają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego …

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela


Emerytura z Karty nauczyciela (bez względu na wiek) Przepisy art. 88 Karty nauczyciela tworzą pełną i wyczerpującą regulację warunków przejścia na emeryturę nauczycieli bez względu na wiek. …

Dyscyplinarka nie dla nauczycieli


Na gruncie obowiązujących przepisów prawa w stosunku do nauczycieli nie ma zastosowania art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, który przewiduje możliwość rozwiązania umowy …

Odprawa emerytalna dla nauczyciela


Nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa w wysokości: 1. 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel …

Znieważenie nauczyciela


Nowelą z dnia 11 kwietnia 2007 r., zmieniającą treść przepisu art. 63 ustawy Karta nauczyciela, nauczyciele zostali objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Zakres …

Urlop dla poratowania zdrowia nie jest uznaniowy


Uregulowany w art. 73 Karty Nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym świadczeniem pracowniczym, przysługującym w ramach istniejącego indywidualnego stosunku pracy łączącego nauczyciela ze szkołą. …

Czas zwolnień w szkołach


Maj jest już tradycyjnie miesiącem wręczania nauczycielom wypowiedzeń stosunku pracy. Fakt ten wynika z regulacji przyjętej w Karcie nauczyciela. W myśl przepisów tej ustawy, dyrektor szkoły w przypadku całkowitej …