Od czego zależy członkostwo w Związku?

1. Prawo do zasiłków statutowych zależy od posiadania ponad 6-miesięcznego nieprzerwanego okresu przynależności do naszego Związku, w niektórych sprawach sądowych istotne znaczenie dla ich rozstrzygnięcia posiada precyzyjne ustalenie daty nabycia członkostwa, z pomocy prawnej mogą korzystać osoby przedstawiające aktualne potwierdzenie członkostwa ( okazanie legitymacji na ogół nie wystarcza )… Należy zatem przywołać najważniejsze reguły dotyczące przynależności do NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 1 naszego Statutu członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą komisji zakładowej lub międzyzakładowej Nie wystarcza zatem fakt złożenia przez  kandydata  wniosku  o  przyjęcie,  czyli  deklaracji  członkowskiej – dla nabycia członkostwa konieczna jest uchwała władzy wykonawczej tej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, do której dana osoba chce należeć. Członkostwo w Związku jest możliwe wyłącznie poprzez przynależność do konkretnej organizacji zakładowej  lub  międzyzakładowej ( można należeć tylko do jednej takiej organizacji – § 8 ust. 2 Statutu ). Dla pracownika taką organizacją jest ta działająca u pracodawcy, u którego jest on zatrudniony. Trzeba przy tym pamiętać, że u pracodawcy może działać tylko jedna organizacja zakładowa naszego Związku, a jeżeli nie została utworzona organizacja zakładowa – może być objęty działaniem tylko jednej organizacji międzyzakładowej Związku ( § 19 ust. 2 Statutu ).

Uchwała komisji w sprawie przyjęcia w poczet członków ( lub odmowy przyjęcia ) musi być podjęta nie później niż w okresie 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata. Powinna posiadać stosowne oznaczenie kolejności ( numer ), datę oraz wskazywać osoby przyjęte. W przypadku odmowy przyjęcia konieczne jest pisemne uzasadnienie takiego stanowiska oraz pouczenie o możliwości odwołania się do zebrania członków lub delegatów

( w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia kandydatowi takiej uchwały ). Data uchwały o przyjęciu jest datą nabycia członkostwa.

W sytuacji rozbudowanej struktury organizacji zakładowej, co jeszcze bardziej może dotyczyć organizacji międzyzakładowej, uprawnienie decydowania w sprawach członkostwa komisja zakładowa ( międzyzakładowa ) może  przekazać  komisji  wydziałowej,  oddziałowej  lub  podzakładowej. W przypadku utworzenia prezydium komisji zakładowej ( międzyzakładowej – § 42 Statutu ) uprawnienie to może być scedowane na prezydium.

2. Przywołana wyżej reguła, w myśl której członkostwo Związku musi  łączyć się z przynależnością do konkretnej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, w pewnych przypadkach oznacza zachowanie członkostwa  w  warunkach  zmiany takiej przynależności. W odniesieniu do pracowników  może  to  być  konsekwencją  zmiany  pracodawcy – jeśli u nowego pracodawcy działa organizacja zakładowa Związku ( lub jest on objęty działaniem innej organizacji międzyzakładowej ) staje się on z mocy prawa członkiem tej organizacji właściwej dla nowego pracodawcy. Członkostwo trwa dalej, nie trzeba podejmować żadnych uchwał, natomiast dotychczasowa  i  nowa  organizacja  wykonują  czynności  ewidencyjne. Jeżeli nowy pracodawca nie jest objęty działaniem organizacji naszego Związku, członek Związku może:

1) pozostać  członkiem  dotychczasowej  organizacji  zakładowej lub międzyzakładowej, jeżeli komisja zakładowa ( międzyzakładowa ) wyraziła na to zgodę, rozszerzając zakres działania na nowy zakład; dodatkowym warunkiem takiej zgody – wyrażanej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wiadomości – musi być fakt, że nowy pracodawca działa na terenie objętym działalnością dotychczasowego regionu,

2) złożyć deklarację członkowską w dowolnie wybranej przez siebie organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej na terenie danego regionu. Organizacja ta, w ciągu 30 dni, może przyjąć go w poczet swoich członków ( rozszerzając zakres działania na nowego pracodawcę ) lub odmówić przyjęcia.

Członek Związku, który przechodzi na emeryturę lub rentę bądź traci zatrudnienie, zachowuje przynależność do dotychczasowej organizacji zakładowej ( międzyzakładowej ). W tej nowej sytuacji przedstawiciele komisji powinni z większą aktywnością ustalić zasady komunikowania się z taką osobą w celu włączania jej w działania organizacji oraz przekazywania należnych składek. Należy podkreślić, że nawet długi okres braku kontaktu z takim członkiem, przejawiający się także w niepłaceniu składek, nie powoduje automatycznie wygaśnięcia członkostwa – niezbędne jest albo oświadczenie woli członka o wystąpieniu ze Związku bądź wystąpieniu z danej jednostki, np. w celu przystąpienia do organizacji zrzeszającej emerytów, albo uchwała komisji o skreśleniu z rejestru członków.

Członek Związku, który utracił prawo przynależności do dotychczasowej organizacji zakładowej ( międzyzakładowej ) lub z niej wystąpił, a chce kontynuować członkostwo w Związku, powinien przystąpić do innej organizacji zakładowej ( międzyzakładowej ) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące – po upływie tego terminu jego członkostwo w Związku ustaje z mocy prawa, nie ma zatem potrzeby podejmowania uchwały ( § 10 ust. 4 Statutu ).

3. Obok wskazanego wygaśnięcia członkostwa postanowienia § 13 Statutu określają 4 inne przypadki ustania członkostwa Związku:

1) śmierć członka Związku,

2) wystąpienie ze Związku – następuje w formie pisemnego oświadczenia

woli  członka  Związku  skierowanego  do  właściwej  komisji  zakładowej ( międzyzakładowej ),

3) pozbawienie członkostwa ( wykluczenie ze Związku ) – następuje w wyniku uchwały komisji zakładowej ( międzyzakładowej ) podjętej na skutek poważnego naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego  lub  postępowania  nielicującego z godnością członka Związku. Uchwała musi być podjęta w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia oraz pouczenia o możliwości odwołania się – w ciągu 30 dni – do zebrania członków lub delegatów. Od uchwały podtrzymującej utratę członkostwa lub niepodjęcia uchwały w terminie 30 dni przysługuje odwołanie, w ciągu 30 dni, do zarządu regionu,

4) skreślenie z rejestru członków – następuje w wyniku uchwały komisji zakładowej ( międzyzakładowej ) z powodu zalegania z zapłatą składki związkowej należnej za co najmniej 3 miesiące. Uchwała może być podjęta po uprzednim pisemnym wezwaniu przez komisję do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni, jeżeli w tym terminie zapłata zaległych składek nie została dokonana. Zawiadomienie członka o uchwale skreślającej ( w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia ) powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się – w terminie 14 dni – do zarządu regionu.

W razie wniesienia odwołania uchwała o pozbawieniu członkostwa podlega zawieszeniu do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

Dr Waldemar Uziak

 

Stan prawny na dzień:7.03.2012 r.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę