Ochrona przewodniczącego z mocy prawa

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie drastycznego zwolnienia we wrześniu 2009 roku przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Interchem S.A. w Gdyni potwierdził, że odbyło się ono z naruszeniem prawa. Sąd uznał, iż dokonane wypowiedzenie odbyło się przy ewidentnym pogwałceniu przysługującej działaczowi szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Natomiast samo zwolnienie było oczywistym następstwem uczestnictwa powoda w powstaniu komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej. Sąd Najwyższy stwierdził ponadto, że przewodniczący komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej korzysta ze szczególnej ochrony prawnej z mocy samego prawa.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę