Objęcie wzmożoną ochroną pracowników tworzących Tymczasową Komisję Zakładową (Międzyzakładową) NSZZ „Solidarność”

W dniu 26.04.2011 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Łukasza W. c/a I. SA w G., w którym dokonał wykładni art. 32 ustawy o związkach zawodowych pod kątem udzielenia ochrony prawnej pracownikom tworzącym organizację związkową. Z treści powyższego wyroku wynika, że:

1. Inne niż wymienione w art. 32 ustawy o związkach zawodowych organy zakładowej organizacji związkowej bądź niepełny skład komitetu założycielskiego nie są organami uprawnionymi do wskazania pracodawcy pracowników, których stosunki pracy podlegają wzmożonej związkowej ochronie prawa pracy, co oznacza, że nie mogą skutecznie udzielić ochrony.

2. Żadne regulacje związkowe, np. postanowienia Statutu NSZZ „Solidarność”, nie mogą przekazać ustawowo zastrzeżonych kompetencji związkowych, które przysługują wymienionym w ustawie właściwym organom związkowym, innym organom pozazakładowej organizacji związkowej.

3. W przypadku, gdy właściwy organ zakładowej organizacji związkowej lub jej komitetu założycielskiego nie wskazał pracodawcy pracowników podlegających ochronie, to w okresie do dokonania imiennego wskazania konkretnych uprawnionych pracowników przysługuje ona z mocy prawa (art. 32 ust. 8 ustawy o związkach zawodowych) – odpowiednio przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej bądź komitetu założycielskiego takiej organizacji.

Konkluzja:

Po pierwsze: Region Gdański NSZZ „Solidarność” – w świetle powyższego orzeczenia – nie może podejmować uchwał ani też wskazywać pracodawcom pracowników TKZ/TKM podlegających szczególnej ochronie prawnej opartej na art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Takie wskazanie, pochodzące od organu nieuprawnionego, będzie nieskuteczne. W tej sytuacji ochronie prawnej będzie podlegał jedynie przewodniczący TKZ/TKM.

Po drugie: tymczasowa komisja zakładowa NSZZ „Solidarność” (tj. komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej) musi podjąć uchwałę o objęciu ochroną prawną nie więcej niż 3 pracowników, wskazując ich z imienia i nazwiska.

Następnie TKZ – jako właściwy organ – wskazuje pracodawcy imienną listę osób podlegających wzmożonej związkowej ochronie prawa pracy. Należy pamiętać, że na mocy art. 32 ust. 7 ustawy o związkach zawodowych, ochrona ta przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej.

Stan prawny na dzień: 21 marca 2012 r.

Radca prawny

Tomasz Wiecki

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę