Godziny związkowe

Pracodawcy mają ustawowy obowiązek zwalniania pracowników z pracy na czas ich udziału w posiedzeniach gremiów związkowych.

Artykuł 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych statuuje prawo do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej. Ów przepis w sferze podmiotowej odnosi się do każdego członka związku zawodowego. Zgodnie z jego postanowieniami pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej dla wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli nie może być ona wykonana w czasie wolnym od pracy. Istota cechy „doraźności” czynności związkowej polega zawsze na obiektywnej konieczności niezwłocznego jej wykonania w ramach legalnie prowadzonej działalności związkowej.

Zazwyczaj odnosi się ona do czynności o charakterze jednorazowym bądź wykonywanych incydentalnie. W świetle utrwalonych poglądów doktryny prawniczej, o tym, czy konkretna czynność ma charakter doraźny, a zatem nie może być wykonywana poza czasem pracy, nie decyduje pracodawca, ale istnienie obiektywnych przesłanek. Przeciwna interpretacja skutkowałaby tym, że uprawnienie to miałoby tylko iluzoryczny charakter. Ponadto zdaniem tejże doktryny, niezasadny brak zgody na wykonanie doraźnej czynności przez pracodawcę może być kwalifikowane jako utrudnienie wykonywania działalności związkowej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 u.z.z. „Waga” powierzonych pracownikowi zadań służbowych nie może stanowić podstawy do odmowy wyrażenia zgody, albowiem przepisy ustawy o związkach zawodowych nie przewidują wyjątków od zasady wyrażonej w art. 31 ust. 3 u.z.z.
Stan prawny na 7 maja 2014 r.

Tomasz Wiecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę