Doraźna czynność związkowa

Przepisy ustawy o związkach zawodowych statuują prawo pracownika do zwolnienia go od świadczenia pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Wynagrodzenie od pracodawcy, przysługujące w tym przypadku pracownikowi, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Pewną trudność może sprawiać brak stosownego uregulowania kwestii trybu korzystania z przedmiotowego uprawnienia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie II PK 117/04 uznał, że obowiązek udzielania zwolnienia ma charakter bezwzględny. Pracodawca nie może oceniać ani kwestionować czasu niezbędnego do wykonania doraźnej czynności związkowej, jaki i wykazywać, że czynność ta może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Weryfikacja lub kontrola okoliczności skorzystania z omawianego przywileju naruszałaby gwarancje prawidłowego i skutecznego funkcjonowania związku zawodowego. Jednocześnie należy podkreślić, iż fakt ten nie zwalnia pracownika od powinności zawiadomienia pracodawcy o swojej planowanej nieobecności.

Stan prawny na 19.09.2012

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę