Zaliczenie okresu zatrudnienia za granicą do stażu pracy

Kodeks pracy nie reguluje kwestii zaliczania okresów zatrudnienia odbytych poza granicami kraju do stażu pracy w Polsce. Kwestia zaliczania okresu zatrudnienia za granicą uregulowana została w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Należy uwzględnić, iż zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu pracy mówiący o tym, iż postanowienia układów zbiorowych, regulaminów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw.

Udokumentowanie wykonywania pracy za granicą może się odbyć na podstawie dokumentów w sposób dostateczny potwierdzających okres zatrudnienia, nie tylko za pomocą świadectwa pracy. Mogą w tym celu przykładowo posłużyć zaświadczenia wydane przez zagranicznego pracodawcę lub odpowiedni organ publiczny, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia czy referencje.

Stan prawny na 6.11.2013 r.

Łukasz Sulej

Download PDF
Powrót Drukuj stronę