Prawo21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę


Wydłużenie czasu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 do 21 dni – takie zmiany w Kodeksie pracy proponuje zespół do spraw prawa …

Rekompensata zamiast prawa do emerytury pomostowej


Pracownik przez 20 lat wykonywał pracę w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony. Była to praca w szczególnych warunkach

Umowy na czas określony w praktyce


Zagadnienie Pracownik chciałby wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony w czerwcu 2016 r. Czy istnieje taka możliwość, skoro nie upłynęło 6 miesięcy od daty jej …

Inwigilowanie w miejscu pracy


Pracodawca, który chce monitorować pracowników powinien uprzedzić o stosowaniu konkretnej jego formy oraz ustalić jego reguły. Z oczywistych względów tego typu urządzenia nie mogą być zamontowane w pomieszczeniach …

Zajęcia komornicze a wczasy pod gruszą


Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS (wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne na święta, albo zapomogi pieniężne) są przychodami z tytułu stosunku pracy i czy podlegają …

Kiedy korzystniej przejść na emeryturę?


Zasadą jest, iż wysokość emerytury zależy od kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego; dla zachowania ich realności konieczna jest ich waloryzacja. …

Czy pracownikowi po 182 dniach zwolnienia lekarskiego przysługuje zasiłek opiekuńczy?


Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie powstania niezdolności do pracy z powodu choroby, może korzystać z zasiłku chorobowego. Przy czym limit dni tego świadczenia jest ograniczony do tzw. …

500+ nie wpłyną na alimenty


Od 20 sierpnia 2016 roku nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie przesądza, że świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, nie będzie wpływało …

O co może pytać pracodawca?


Jakich danych pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o pracę? Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania jedynie takich danych, jak: imię …

Czy kserokopia ma moc dowodową?


Czy dołączone przez powoda do pozwu zwykłe (niepoświadczone za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów nie mają żadnej mocy dowodowej tylko dlatego, że nie złożono ich oryginałów? …