Prawo500+: do kiedy ponowny wniosek?


Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i skończy się z dniem 30 września 2017 r. …

Ekwiwalent a przedawnienie prawa do urlopu


Zagadnienie: Czy w sytuacji gdy pracownik nie wykorzystał urlopu zaległego za 2015 rok może on żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop? Odpowiedź: Jedynie, gdy …

Bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze


W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić kwotę na konto, z którego została dokonana. Tymczasem instytucje finansowe bardzo często próbują uniknąć …

Składki można dziedziczyć


  Składki zgromadzone w ZUS i w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka, wskazane osoby lub przez spadkobierców. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek. Składki …

Kiedy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?


Zasadą przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE


Zasadą jest, że jeśli osoba ubezpieczona w OFE nie dożyje wieku emerytalnego, to środki zgromadzone na koncie podlegają wypłacie zgodnie z zasadami określonymi w art. 131 ustawy z 28 …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem za 2016 rok: Ulga rehabilitacyjna


Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca …

Ponowne złożenie wniosku o 500+ będzie konieczne


Od 1 kwietnia 2016 r. jest przyznawane świadczenie wychowawcze (zwane także świadczeniem 500+), stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wypłata świadczeń jest co do zasady realizowana …

Przedłużające się chorobowe a rozwiązanie umowy o pracę


Powtarzające się nieobecności spowodowane chorobą Choroba pracownika wpisana jest w ryzyko, jakie pracodawca ponosi z racji jego zatrudnienia. Podobnie rzecz się przedstawia z usprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy, spowodowanymi innymi …