PrawoPrzepisy RODO w praktyce (część 1)


Przepisy Rozporządzenia UE mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich w kontekście ochrony danych osobowych osób fizycznych. Istotną rolę pełni administrator danych osobowych, który powinien wdrożyć …

Zatrudnianie pracowników tymczasowych


I. Definicja pracy tymczasowej Pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres w tej ustawie wskazany, zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym …

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych


W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która ma dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia RODO. RODO, …

Monitoring w zakładzie pracy


Obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy kodeksu pracy pozwalają na wprowadzenie monitoringu w miejscu pracy. Zgodnie z nimi, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa …

500+ dla samotnych rodziców: nowe zasady


Począwszy od 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Oznacza to, że …

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie pozbawia prawa do odprawy emerytalnej


Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli odpowiedni wiek emerytalny oraz posiadają 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego …

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych


USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 399.)   Rozdział  1 Przepisy ogólne   …

Ustawa o społecznej inspekcji pracy


USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567.) W trosce o systematyczną poprawę stanu …

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników


 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 (T.j. Dz. U. z 2016 …

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych


Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z dnia 30 kwietnia 2004 r. tj. z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148)     …