Praca zmianowa inspektorów.

Być może wielu z Was zastanawia fakt, że od inspektorów oczekuje się pracy w systemie zmianowym tłumacząc ten fakt szczególnymi potrzebami urzędu, bądź też szczególnymi zadaniami jakie stoją przed ITD, których bez pracy zmianowej nie można zrealizować. Poniżej zamieszczamy link do stanowiska Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej będące odpowiedzią na pytanie złożone przez senatora Tadeusza Arłukowicza, które dostarcza wielu odpowiedzi związanych z zagadnieniami czasu pracy ITD.

Pismo dostępne tutaj.

 

KM pragnie podkreślić, że w pełni zgadza z się prezentowanym w w/w piśmie poglądem. Mając na uwadze obecny stan prawny niedopuszczalnym jest wprowadzenie pracy o charakterze zmianowym dla pracowników ITD zatrudnionych na stanowiskach inspektorów, w szczególności, gdy „zmianowość” pracy w ewidentny sposób cechowana jest regularnością.

Poniżej prezentujemy stanowisko KM dotyczące pracy zmianowej inspektorów, które jest wynikiem analizy obowiązujących przepisów, jak również treści w/w stanowiska.

Zgodnie z § 3  ust. 2  Rozporządzenia w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. 2007 r., poz. 76, nr 505 z późn. zm.): „Ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej na stanowisku pracy, rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na tym stanowisku pracy może przewidywać pracę zmianową, przypadającą między godziną 6:00 jednego dnia a godziną 6:00 następnego dnia, w systemie czasu pracy, który ma zastosowanie do tego pracownika.”

Do poprawnego zrozumienia powyższego przepisu koniecznym jest sięgnięcie do w/w stanowiska Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, cyt. ”Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu, możliwość wprowadzenia pracy zmianowej, może dotyczyć pracownika i aktualizuje się jedynie w przypadku zaistnienia szczególnego charakteru pracy wykonywanej na stanowisku pracy przez tego pracownika. Ta konstatacja prowadzi do wniosku, że § 3  ust. 2 Rozporządzenia dotyczy pracownika wykonującego pracę nietypową, wyjątkową. Praca ta powinna mieć charakter niezwykły i wyjątkowy – a więc być pracą inną niż praca wykonywana przez ogół pracowników danej kategorii zatrudnianych przez pracodawcę, stąd nie można przyjąć, że praca wykonywana przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego jest w Inspekcji Transportu Drogowego pracą wyjątkową lub niezwykłą. A contrario – wykonywana przez nich praca jest w Inspekcji Transportu Drogowego pracą typową (o czym świadczy znaczny procentowy udział inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w stosunku do ogółu pracowników zatrudnionych w Inspekcji Transportu Drogowego). Co więcej, wykonywana przez inspektorów praca, jest pracą ściśle związaną z realizacją ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego – nie może więc zostać oceniona jako wykonywanie zadań, z punktu widzenia pracodawcy, szczególnych.”

W dalszej części przedmiotowego stanowiska Ministerstwa czytamy, cyt. „Zaprezentowany powyżej pogląd potwierdza również fakt, iż § 3  ust. 2 Rozporządzenia dotyczy pracownika (liczba pojedyncza), a nie pracowników lub poszczególnych kategorii pracowników. Praca zmianowa w służbie cywilnej może dotyczyć wyłącznie konkretnych pracowników, a nie całych grup lub kategorii pracowników.”

Należy podkreślić, że Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego zatrudniają inspektorów, którzy stanowią określoną kategorię pracowników mających takie same kompetencje oraz realizujących określone zadania wyznaczone między innym przez przepis art. 50 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Wśród grupy Inspektorów zatrudnianych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, nie ma pracowników, którzy wykonywaliby pracę niezwykłą, wyjątkową, nietypową, pracę inną niż praca wykonywana przez ogół pracowników danej kategorii (inspektorów). Każdy z inspektorów wykonuje tylko i wyłącznie typową pracę dla funkcji jaką pełni. Inspektorzy stanowią grupę pracowników, wśród której nie jest możliwe wyznaczenie konkretnego pracownika, który pracując na danym stanowisku wykonuje szczególną pracę, inną niż pozostali Inspektorzy. Każdy z inspektorów wykonuje pracę typową, ponieważ należy do określonej kategorii pracowników, których zadania są ściśle określone.

Prawodawca w w/w § 3 ust. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej. dopuszcza pracę zmianową ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej na stanowisku pracy, nie zaś ze względu na szczególne zadania jakie przewidział dla inspektora pracodawca. Charakter pracy inspektora został bowiem określony przez powszechnie obowiązujące przepisy. Dlatego błędnym jest stanowisko, iż taki szczególny charakter pracy może zostać wskazany przez pracodawcę w każdym przypadku, gdy inspektor zostanie w harmonogramie pracy wyznaczony do pracy zmianowej. Należy zauważyć, iż Inspekcja Transportu Drogowego realizuje swoje ustawowe zadanie poprzez zatrudnionych inspektorów, którzy stanowią ogół zatrudnionych pracowników. Praca inspektora transportu drogowego wykonywana w godzinach 6.00 – 14.00, 14.00 – 22.00 czy też 22.00 – 6.00 jest pracą typową, polega na tym samym, nie nosi znamion wyjątkowości a także nie ma specjalnego charakteru. Tym samym inspektorzy swoją pracę powinni wykonywać w systemie jednozmianowym.

Ponadto w stanowisku ministerstwa czytamy: „Skoro kontrola z zakresu transportu drogowego należy do podstawowych obowiązków inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego to ich realizacja nie ma szczególnego charakteru w rozumieniu § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej. Jest bowiem zadaniem typowym, nie wskazującym istotnych odrębności”.

Mając na uwadze powyższe, jak również kształt przepisów regulujących czas pracy członków korpusu służby cywilnej należy stwierdzić, że aby inspektorzy mogli wykonywać swoją pracę w systemie zmianowym potrzebne są dogłębne zmiany systemowe, na wzór innych służb, których czas pracy został uregulowany w przepisach odrębnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę