Wniosek KSOiW NSZZ Solidarność do Pani Joanny Kluzik – Rostkowskiej Minister Edukacji Narodowej odnośnie tzw. oddziałów zerówkowych

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wnosi o wycofanie zapisów zawartych w artykule 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W ostatnich latach dyrektorzy szkół dokonali licznych zmian w celu adaptacji pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, sanitariatów, stołówek) do nauki i zabawy najmłodszych dzieci. Organy prowadzące poniosły wysokie koszty celem dostosowania warunków do przyjęcia do szkół dzieci pięcio- i sześcioletnich. Nowelizacja prawa w tym zakresie spowoduje niejednokrotnie konieczność przystosowania innych pomieszczeń szkolnych dla dzieci przedszkolnych i dzieci starszych, tym samym kolejne duże nakłady finansowe. Na pewno wystąpią w placówkach sytuacje braku możliwości realizacji przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jaki musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia … – np. dotyczące położenia lokalu na pierwszej kondygnacji.

Szkoły (niezależnie od osiąganych wyników), które nie sprostają wymaganiom, od 1 września 2016 r. nie będą mogły stać się zespołami. Brak tzw. zerówek będzie powodował mniejszy nabór uczniów do danej szkoły, pociągnie za sobą zmniejszenie liczby etatów nauczycielskich, tym samym dyskryminację tych placówek. Jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie dla dzieci oraz nauczycieli. Przypuszczamy, że nastąpią zwolnienia nauczycieli pracujących w tzw. oddziałach zerówkowych.

Naszym zdaniem, właściwym rozwiązaniem jest pozostawienie tzw. oddziałów zerówkowych w szkołach, tym samym wycofanie się z zapisów zawartych w artykule 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność wnosi o pozytywne rozparzenie naszego wniosku.

Przewodniczący

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ Solidarność

Ryszard Proksa

Oryginał listu TUTAJ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę