PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PREZYDIUM KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TCZEWIE

 
Alicja Olszewska – Przewodnicząca

 • reprezentowanie KM na zewnątrz
 • prowadzenie zebrań KM i Prezydium
 • nadzór nad interwencjami
 • rozmowy, negocjacje z organami prowadzącymi, Kuratorium Oświaty
 • proponowanie uchwał, pism, działań podejmowanych w imieniu KM
 • nadzór nad organizacją imprez okolicznościowych
 • nadzór nad działalnością poszczególnych zespołów problemowych, praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego,
 • udział w komisjach ds. awansu zawodowego
 • odpowiedzialna za pracę w zespole ds. szkolnictwa gimnazjalnego

Ingrid Bonna – Wiceprzewodnicząca

 • reprezentowanie KM na zewnątrz w zastępstwie przewodniczącej
 • odpowiedzialna za redagowanie Biuletynu Informacyjnego
 • odpowiedzialna za poczet sztandarowy
 • przygotowywanie materiałów na zebrania KM, przygotowywanie projektów pism, uchwał
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych
 • przygotowywanie i obsługa zebrań
 • organizacja wyjazdów integracyjnych, pielgrzymek, itp.
 • odpowiedzialna za pracę zespołu ds. . szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Wasyla Cychowska – Sekretarz

 • nadzór nad dokumentacją
 • prowadzenie ewidencji i harmonogramu zebrań Kół „S” w poszczególnych placówkach
 • praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego, przygotowywanie materiałów promocyjnych, informacji związkowych
 • protokołowanie posiedzeń KM, protokołowanie posiedzeń Prezydium KM, spotkań organizowanych przez KM
 • udział w komisjach ds. awansu zawodowego

Anna Ciskowska – Skarbnik

 • nadzór nad finansami KM
 • przygotowywanie budżetu KM
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • proponowanie uchwał finansowych
 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Katarzyna Ott

 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego
 • udział w komisjach ds. awansu zawodowego
 • praca w zespole redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego

Piotr Klimek

 • udział w pracach zespołu ds. szkolnictwa gimnazjalnego
 • obsługa zebrań, imprez okolicznościowych
 • odpowiedzialny za system informatyczny
 • pomoc techniczna w wydawaniu Biuletynu Informacyjnego
 • przygotowanie materiałów promocyjnych

Inne zadania Członków Prezydium:

 • udział w rozmowach, negocjacjach z organami prowadzącymi, Kuratorium Oświaty w zależności od potrzeb
 • prowadzenie porad związkowych
 • udział w akcjach protestacyjnych
 • udział w uroczystościach związkowych
 • promocja Związku
 • kolportaż wydawnictw i prasy związkowej
 • zapoznawanie się z korespondencją przychodzącą i wychodzącą
 • opiniowanie aktów prawnych
 • obsługa zebrań, imprez, spotkań okolicznościowych
 • praca w zespołach doraźnych

 

MW

Download PDF
Powrót Drukuj stronę