Postulaty obecnej akcji protestacyjnej

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew – popierając postulaty obecnej akcji protestacyjnej ogłoszonej przez trzy centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, a także przez Krajową i Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, za szczególnie ważne i pilne do rozwiązania w szkołach i placówkach edukacyjnych uznaje:

1. Podniesienie płac nauczycieli.

2. Podniesienie płac pracowników administracji i obsługi szkolnej.

3. Zmianę art. 42 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela, zobowiązującego nauczycieli do realizacji 1-2 godzin tygodniowo (niepłatnych) na rzecz płatnych kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

4. Zapewnienie większego nadzoru pedagogicznego nad procesem likwidacji (prywatyzacji) i łączenia szkół.

5. Obniżenie wieku emerytalnego dla nauczycieli.

6. Podniesienie wysokości dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych, w tym za wychowawstwo dla nauczycieli.

7. Zapewnienie właściwych warunków kształcenia i opieki dla sześciolatków w szkole oraz obowiązkowy podział na grupy na lekcjach języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego, gdy liczba uczniów jest większa niż 20 na każdym poziomie edukacyjnym.

8. Zapewnienia środków na właściwe wyposażenie stanowisk pracy (zgodnie z art. 67 ustawy Karta Nauczyciela).

9. Wyeliminowanie problemu niepłatnych zastępstw realizowanych przez pedagogów, psychologów, nauczycieli bibliotek i świetlic.

10. Zorganizowanie płatnych zastępstw w klasach integracyjnych za nieobecnych nauczycieli wspomagających,

11. Odstąpienie od łączenia grup w przedszkolach.

12. Ograniczenie biurokracji szkolnej – ustalenie niezbędnej dokumentacji w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

13. Respektowanie maksymalnej liczebności uczniów w świetlicy szkolnej do 25 na jednego nauczyciela-wychowawcę, zatrudnianie nauczycieli wspomagających również w świetlicach szkolnych.

14. Ustalenie standardów edukacyjnych dotyczących liczebności uczniów w klasach na wszystkich etapach edukacji szkolnej. 

Ulotki protestacyjne można znaleźć TUTAJ

Download PDF
Powrót Drukuj stronę