Regulamin Oddziałów i Biur Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjęty uchwałą Zarządu Regionu w dniu 28.08.2006 r.

 Rozdział I – Postanowienia wstępne

§ 1

 

1. Zarząd Regionu może powoływać Oddziały lub Biura Zarządu Regionu.

2. Oddziały i Biura są pomocniczą, terytorialną strukturą organizacyjną Związku i realizują politykę Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

3. Oddziały i Biura nie prowadzą samodzielnej działalności finansowej.

4. Oddział tworzą wszystkie podstawowe organizacje związkowe (komisje zakładowe i międzyzakładowe, podzakładowe, oddziałowe lub wydziałowe – w rozumieniu § 19 i  24 Statutu) działające na określonym przez Zarząd Regionu obszarze.

5. Oddział musi obejmować teren minimum jednego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

6. Oddział powołuje Zarząd Regionu, biorąc pod uwagę określoną w regulaminie liczebność członków związku i komisji zakładowych, międzyzakładowych, podzakładowych, oddziałowych lub wydziałowych..

7. Biura Zarządu Regionu, na wniosek Prezydium, powołuje Zarząd Regionu, biorąc pod uwagę opinie działających na tym terenie komisji zakładowych oraz potrzeby Zarządu Regionu.

8. Oddziały i Biura używają nazwy:

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Oddział (Biuro) w ………………………

Rozdział II – Tryb powoływania Oddziałów i Biur

§ 2

 

1. Zarząd Regionu powołuje Oddział i określa w uchwale:

a) obszar działania Oddziału

b) nazwę Oddziału

c) limit etatów;

d) limit środków kwartalnych.

2. Biuro Zarządu Regionu powołuje Zarząd Regionu na wniosek Prezydium ZR.

3. Biuro Zarządu Regionu może zostać powołane jedynie na terenie, który nie jest objęty działaniem Oddziału Zarządu Regionu.

Rozdział III – Struktura organizacyjna Oddziałów ZRG

§ 3

 

1. Podstawowe elementy organizacyjne Oddziału to:

a) Rada Oddziału;

b) Biuro Oddziału.

§ 4

 

1. Radę Oddziału tworzą przewodniczący (lub przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych związku, upoważnieni do tego uchwałą właściwej władzy wykonawczej) komisji zakładowych (międzyzakładowych, podzakładowych, oddziałowych lub wydziałowych – działające w rozumieniu § 19 i § 24 Statutu) działających na obszarze działania Oddziału oraz członkowie Zarządu Regionu z tego terenu.

2. Pracą Rady Oddziału kieruje Przewodniczący Rady Oddziału.

§ 5

 

1. Rada Oddziału wybiera Przewodniczącego Rady Oddziału – spośród członków Rady – w trybie głosowania tajnego według zasad wyborczych obowiązujących w NSZZ „Solidarność”.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Oddziału, będącego członkiem Związku, zamieszkującego na terenie funkcjonowania danego Oddziału, z wykorzystaniem postanowień § 50 ust. 2, pkt 1b Statutu NSZZ „Solidarność”.

§ 6

 

1. Do podstawowych zadań Rady Oddziału należy:

a)  nadzór nad stanem związku na danym terenie;

b)  dbałość o rozwój związku;

c) inicjowanie różnych form samopomocy organizacji związkowych i koordynowanie lokalnych akcji związkowych;

d)  uczestnictwo – poprzez upoważnionych przedstawicieli – w działaniach prowadzonych przez organizacje związkowe na terenie zakładów pracy;

e) reprezentowanie interesów członków Związku z obszaru działania Oddziału w sprawach wykraczających poza statutowe kompetencje podstawowych organizacji związkowych przed:

-  organami samorządowymi,

-   lokalnymi przedstawicielstwami pracodawców,

-  oddziałami publicznych urzędów państwowych (sądami rejonowymi, inspektorami ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy)

f)  ocena pracy Przewodniczącego Oddziału.

2. Rada Oddziału gospodaruje środkami finansowymi uzyskanymi w ramach przyznanych limitów.

3.  Rada Oddziału wydaje opinie w imieniu wszystkich członków zrzeszonych w organizacjach związkowych na danym obszarze.

4. Wszystkie decyzje Rady Oddziału podejmowane są w drodze głosowania przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

5.  Zebrania Rady Oddziału są protokołowane.

6. Rada Oddziału może ze swego grona powołać Prezydium Rady wraz z  określeniem jego kompetencji.

7. Rada Oddziału lub jej Prezydium spotyka się na posiedzeniach zwyczajnych co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 7

 

Do podstawowych zadań przewodniczącego Oddziału należy:

a) dbałość rozwój związku – pozyskiwanie nowych członków do Związku

b) interwencje w podstawowych organizacjach związkowych na wniosek zainteresowanych

c) uczestniczenie w zebraniach Zarządu Regionu

d) ustalenie – w uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Regionu – dyżurów w siedzibie Oddziału zapewniających stały kontakt z organizacjami związkowymi i właściwy przepływ informacji;

e) organizowanie ogólnozwiązkowych akcji na terenie Oddziału;

f)  przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Oddziału i ewentualne organizowanie zebrań plenarnych;

g) sporządzanie półrocznych sprawozdań z działalności Oddziału i gospodarowania środkami finansowymi;

h) wykonywanie innych zadań w ramach kompetencji udzielonych przez Radę Oddziału lub Zarząd Regionu.

§ 8

 

1. Oddziałem administruje przewodniczący Rady Oddziału lub powołany przez ZR kierownik Oddziału na wniosek Rady Oddziału.

2. Przewodniczący Rady Oddziału na wniosek Rady Oddziału może zostać pracownikiem ZR zatrudnionym w oparciu o zakładowy układ zbiorowy pracy na okres pełnienia funkcji nie dłuższej niż okres kadencji Rady Oddziału w wymiarze etatu zgodnym z załącznikiem nr 2.

3. Kierownik Oddziału jest pracownikiem ZR zatrudnionym zgodnie z ZUZP na czas nie dłuższy niż okres kadencji w wymiarze etatu zgodnym z załącznikiem nr 2.

4. Rada Oddziału może wnioskować do Przewodniczącego ZR o zatrudnienie innych osób w Biurze Oddziału w ramach limitu etatów zgodnie z zał. Nr 2.

5. Do podstawowych zadań kierownika Oddziału należy:

a) administrowanie Biurem Oddziału;

b) nadzór nad zatrudnionymi pracownikami;

c) obsługa organizacyjna zebrań Rady Oddziału;

d) prowadzenie dokumentacji Oddziału;

e) dbałość o powierzony majątek ruchomy Oddziału;

f) wykonywanie innych zadań w ramach kompetencji udzielonych przez Radę Oddziału lub Zarząd Regionu.

Rozdział IV– Biura ZRG

§ 9

1.  Biura Zarządu Regionu powołuje uchwałą ZR na wniosek Prezydium ZR.

2. Kierownik Biura ZR jest powoływany na czas pełnienia funkcji przez Prezydium ZR i może być odwołany decyzją Prezydium ZR.

3. Kierownik Biura ZR wykonuje zadania analogicznie do zadań Przewodniczącego Oddziału.

Rozdział V – Finansowanie działalności Oddziałów i Biur ZR

 

§ 10

1. Działalność Oddziałów i Biur ZR jest finansowana przez Zarząd Regionu.

2. Szczegółowe zasady finansowania określa odrębna uchwała Zarządu Regionu.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych Statutem Związku oraz niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Regionu.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia przez Zarząd Regionu. Jednocześnie traci moc Regulamin Oddziałów Zarządu Regionu z dnia 21 listopada 1994 r.

3. Organizowanie Oddziałów Zarządu Regionu i Biur ZR według zasad niniejszego Regulaminu powinno zakończyć się do końca grudnia 2006 roku.

Załącznik nr 1

w sprawie standardów wielkości Oddziałów i Biur ZR

 1. Powołuje się oddział w przypadku, gdy liczba członków na danym terenie wynosi co najmniej 1000 członków skupionych w nie mniej niż 8 komisjach zakładowych lub co najmniej 15 komisji zakładowych lub oddziałowych liczących co najmniej 700 członków.

2. Dla mniejszej liczby członków i komisji zakładowych można powołać Biuro ZR.

3. Ustala się podział Oddziałów  na:

a)  małe:       od 700 do 1500 członków;

b)  średnie:   od 1500 do 2000 członków;

c)  duże:        powyżej 2000 członków.


Załącznik nr 2

w sprawie wymiaru etatu oraz wskaźników wynagrodzenia Kierowników Biur Oddziałów (Biur)

 

1. Wymiar etatu (etatów) Oddziałów (Biur) jest proporcjonalny do liczby członków Związku danego Oddziału (Biura) według wymiaru określonego odrębną Uchwałą ZR.

2. O sposobie rozdziału i wymiarze etatu (etatów) w Oddziale decyduje, na wniosek Rady Oddziału (lub Prezydium Rady Oddziału), Prezydium ZR.

3. Kierownika Biura, w imieniu ZR, zatrudnia Przewodniczący ZR na wniosek Prezydium ZR.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę