Liczba członków organizacji związkowej

Stosownie do art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale pracodawcy bądź dowódcy jednostki informację o łącznej liczbie członków tej organizacji (pracowników, wykonawców i funkcjonariuszy).

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby bowiem naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zasady celowości i adekwatności danych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, pracodawca jest związany informacją przekazaną przez zakładową organizację związkową. Nie może on tym samym weryfikować danych przedstawionych przez związek. Tylko w przypadku, gdy pracodawca nie uzyska w ustawowym terminie wymaganych przez art. 25(1) ust. 2 informacji, ma prawo przyjąć założenie, że – od 10 dnia po zakończeniu kwartału – zakładowej organizacji związkowej nie przysługują już przewidziane przepisami uprawnienia. Nie wyłącza to jednak możliwości wykazania przez organizację związkową, że pomimo iż wymagane informacje nie zostały dostarczone na czas, to w ustawowym terminie organizacja zrzeszała co najmniej 10 członków.

Stan liczbowy zakładowej organizacji związkowej ma w dobie kryzysu gospodarczego charakter dynamiczny. Utrata uprawnień może być w praktyce jedynie przejściowa. W tym kontekście warto przytoczyć wyrażony w literaturze pogląd, zgodnie z którym w przypadku ponownego zwiększenia liczby członków – co najmniej dziesięciu – następuje automatyczne przywrócenie wszystkich związkowych przywilejów. Ma to miejsce w dniu poinformowania o tym fakcie pracodawcy (tak K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010).
Stan prawny na 19.11.2012 r.
Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę