Dla członków ZR

Posiedzenie ZRG NSZZ „Solidarność” w dniu 3.09.2012 r. (projekt)

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Prezentacja opracowania wyników ankiety przeprowadzonej na posiedzeniu XII WZD w dniu 29 maja 2012 r.
 3. Informacja o realizacji budżetu ZRG za I półrocze 2012 r.
 4. Rejestracja i zatwierdzenie Regulaminu Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ ‘Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego
 5. Informacje:
 • z posiedzenia Komisji Krajowej (28-29.08.2012 r.)
 • manifestacja w Warszawie w dniu 29 września 2012 r.
 • pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę w dnu 15.16.09.2012 r.
 • szkolenia związkowe
 • projekty europejskie
 • TV „Solidarność” Gdańsk
 • konferencja „Lech Kaczyński – człowiek „Solidarności” – 8.09.2012 r.
 • z zakładów pracy

6. Wolne wnioski.

Dokumenty

 1. Uchwała ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Nr……… w sprawie rejestracji Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego
 2. Regulamin Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego (projekt)
 3. Stanowisko KK nr 18/12 ws. 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych
 4. Apel  KK nr 17/12 ws. marszu „Obudź się Polsko”

***

Pracodawca musi udostępnić

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielania związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego, w tym listy pracowników przez niego zatrudnionych – wynika z opinii prawnej przygotowanej przez dr hab. Jakuba Steliny (prof. UG).

W praktyce związkowej powstało istotne zagadnienie prawne związane z referendum strajkowym. Organizacje związkowe mogą prowadzić spory zbiorowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przedmiotowa ustawa pozwala na ogłoszenie strajku po przeprowadzeniu procedury rokowań oraz gdy strony w postępowaniu mediacyjnym nie osiągną porozumienia.

Obowiązkiem strony związkowej warunkującym legalność akcji strajkowej jest przeprowadzenie referendum. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

Z kolei strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników.

Organizacje związkowe przed przeprowadzeniem referendum strajkowego występują do pracodawcy o listę imienną pracowników zakładu pracy powołując się na art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, który stanowi, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Niektórzy pracodawcy odmawiają jednak udostępnienia informacji imiennej o pracownikach zakładu powołując się na ochronę danych osobowych. Wobec powyższego Komisja Krajowa zwróciła się do dr hab. Jakuba Steliny (prof. UG) o opinię prawną z której jednoznacznie wynika, że „pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielania związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego (w tym listy pracowników przez niego zatrudnionych), a przepisy ustawy o ochronie danych nie stwarzają żadnych ku temu przeszkód prawnych.”.

Dodatkowo Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wystąpił do Głównego Inspektora Danych Osobowych o  wydanie opinii w tej sprawie.

PDF Całość opinii prawnej…>>