Stanowiska XIV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

XIV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

Gdańsk,  17-18.06.2014

Stanowisko nr 1 w sprawie sytuacji w oświacie

XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głę-boki niepokój o stan polskiej oświaty. W różnych proponowanych i wdrażanych zmianach widzimy degradację zawodu nauczyciela oraz pogorszenie i tak już trudnych warunków pra¬cy, regres wychowawczo-opiekuńczych funkcji szkoły. Stąd domagamy się:

1. Zapewnienia finansowania edukacji adekwatnego do stawianych wymagań niezależnych od ideologicznych nacisków – w tym godnego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli, ale też pracowników administracji i obsługi szkolnej.

2. Zagwarantowania równych praw pracowniczych – zapisanych w ustawie Karta Nauczycie¬la – wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych.

3. Zaprzestania zwolnień nauczycieli i likwidacji szkół, przekazywania ich podmiotom niepublicznym, które zatrudniają nauczycieli na warunkach Kodeksu Pracy oraz ograniczania samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnienie kompetencji organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

4. Gwarantowania realizacji zadań wychowawczo-patriotycznych szkół, m. in. przez właściwe nauczanie historii Polski, czy kanon lektur.

5. Zagwarantowania dostępu wszystkim dzieciom do bezpłatnej edukacji przedszkolnej i re-spektowania praw rodziców przy planach wysyłania dzieci sześcioletnich do szkół.

6. Wprowadzenia górnej liczebności uczniów w oddziałach na wszystkich poziomach edukacyjnych.

7. Obniżenia do niezbędnego minimum biurokracji szkolnej w pracy nauczycieli.

8. Zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawodowego (w tym różnych form edukacji ustawicznej), m. in. przez rozwój centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego, tworzenie klas przysposabiających do pracy na poziomie gimnazjów.

9. Przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach i poszanowania praw nabytych.

10. Odstąpienia od obowiązku realizacji dodatkowych godzin: 1-2 godz. tygodniowo, zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela, co wprowadziło w szkołach chaos, biurokrację, problemy z udziałem uczniów w zajęciach.

Zwracamy też uwagę, że oświata, w tym odpowiednia pozycja nauczycieli nie jest tylko wydatkiem finansowym, ale dobrem całego narodu, ważną inwestycją w przyszłość młodego pokolenia. Nie można pozwolić, aby krótkowzroczne i nieprzemyślane zmiany doprowadziły do dalszego obniżenia jakości kształcenia pokoleń Polaków.

Przypominamy, że konstytucyjną odpowiedzialność za edukację ponosi Rząd RP. Konieczne są działania na rzecz zapewnienia porównywalnej oferty edukacyjnej w całym kraju.

Stąd oczekujemy od władz RP, ale też od organów prowadzących szkoły:

• dialogu i merytorycznej debaty o wizji i kształcie polskiej oświaty,

• uznawania roli partnerów społecznych – w tym NSZZ „Solidarność”,

• podmiotowego traktowania ludzi oświaty – w tym rodziców i samych uczniów.

 

Andrzej Kościk
Przewodniczący WZD

 

 

XIV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

Gdańsk,  17-18.06.2014

Stanowisko nr 2 w sprawie finansowania muzeów

XIV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki niepokój o stan polskich muzeów, których rola w upamiętnianiu historii i tradycji narodu polskiego jest kluczowa.

Uważamy, że polskie muzea są niedofinansowane, a wynagrodzenia pracowników odbiegają rażąco od średniej krajowej.

Domagamy się zwiększenia nakładów finansowych na polskie muzea oraz transparentnego rozdziału środków. Niezbędna jest również poprawa sytuacji finansowej pracowników muzeów.

Andrzej Kościk
Przewodniczący WZD

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę