Dokumenty XII WZD Regionu Gdańskiego, 17-18 czerwca 2010

Uchwały XII WZD

Uchwała Nr 1

ws. przyjęcia sprawozdania ZR 

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjmuje sprawozdanie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” za kadencję 2006-2010.

 

Uchwała Nr 2

ws. przyjęcia sprawozdania RKR

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjmuje sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” za kadencję 2006-2010.

 

Uchwała Nr 3

W sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Regionu

 

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że w skład Zarządu Regionu Gdańskiego w kadencji 2010- 2014 wchodzić będą:

• Przewodniczący ZR,

• 64 członków zarządu regionu wybieranych przez WZD regionu,

• Przewodniczący rady sekretariatów regionalnych,

• Przewodniczący rady sekcji regionalnych liczących co najmniej 1500 członków,

• Przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów.

Podstawa: Ordynacja Wyborcza § 93 us1. i us.2

 

Uchwała Nr 4

W sprawie ustalenia liczby członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej 

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że Regionalna Komisja Rewizyjna Regionu Gdańskiego w kadencji 2010 – 2014 liczyć będzie 13 członków.

Podstawa: Ordynacja Wyborcza § 93. us.2

 

Uchwała Nr 8

ws. liczebności Prezydium ZR

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego na podstawie par. 111 ust.2 Ordynacji Wyborczej ustala liczbę członków Prezydium ZR na 7 do 11 osób.

 

Uchwała Nr 10

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera kandydaturę Janusza Śniadka na funkcję Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na kadencję 2010-2014.

  

Uchwała Programowa

NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego na kadencję 2010-2014

 

Wstęp

NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim przyjmuje program na kadencję 2010-2014 podkreślając zarazem, że nasze priorytety są niezmienne i obejmują działania na rzecz obrony praw pracowniczych, ochronę miejsc pracy, poprawę warunków pracy i płacy oraz rozwój naszego Związku. Te priorytety wynikają zarówno z naszej tradycji, jak i z głębokiego przekonania, że to praca, dobrze zorganizowana, twórcza, bezpieczna i godziwie wynagradzana jest motorem realnej gospodarki, postępu i rozwoju.

Obrona praw pracowniczych

Szczególnym zadaniem Związku w Regionie jest działanie na rzecz podmiotowości i godności człowieka w środowisku pracy.

Wśród najczęściej występujących problemów związanych z łamaniem praw pracowniczych są:

• niewypłacanie wynagrodzeń za wykonaną pracę lub wypłacanie ich z opóźnieniem

• mobbing i dyskryminacja

• wielokrotne zawieranie umów na czas określony

• nieprzestrzeganie kodeksowego czasu pracy

• zmuszanie do samozatrudnienia pracowników

• naruszanie przepisów bhp

• brak stosowania w praktyce podstawowych zasad etyki pracy

a także coraz częściej utrudnianie powstawania i funkcjonowania organizacji związkowych.

Z tymi problemami Związek powinien walczyć wszystkimi możliwymi i zgodnymi ze Statutem sposobami. Niewątpliwie priorytetowymi działaniami Związku na szczeblu Regionu powinna być pomoc prawna, szkoleniowa i organizacyjna w obronie praw pracowniczych szczególnie małym organizacjom związkowym. Trzeba też – jeśli to będzie potrzebne – organizować akcje wspierające dyskryminowanych członków NSZZ „S”.

Związek przeciwstawia się nieuzasadnionym dążeniom do elastyczności rynku pracy, za cenę bezpieczeństwa pracownika, obniżania jego wynagrodzeń, pogarszania warunków pracy. Taka polityka w dłuższej perspektywie jest niekorzystna także dla firm, które ją stosują.

 

Na rzecz dialogu i partnerstwa

U podstaw dialogu społecznego stoi podmiotowość każdego pracownika i ochrona jego godności. Nie ma dialogu wtedy, kiedy tolerujemy nierównoprawność stron, a pracownika traktujemy jak zasób, a nie kapitał, gdy przyzwalamy na przemoc i dyskryminację, ale także, gdy jesteśmy nieuczciwi w wykonywaniu naszych obowiązków pracowniczych. Dialog będzie skuteczny, jeśli wszystkie strony uznają i zaakceptują te zasady.

Związek opowiada się za partnerskimi relacjami z organizacjami pracodawców. Jednocześnie jednak będzie dążył, aby nie maksymalizacja zysków, ale podmiotowość człowieka stała się normą i podstawą tych relacji. Zarządzanie kapitałem ludzkim w każdym przedsiębiorstwie musi być odpowiedzialne.

Dlatego wielkim wyzwaniem dla Związku jest brak reprezentacji pracowniczej w wielu – szczególnie małych – zakładach pracy.

W walce o prawa pracownicze i bezpieczną pracę sojusznikiem Związku powinna być Państwowa Inspekcja Pracy i społeczni inspektorzy pracy. W województwie pomorskim co roku dochodzi do kilkuset wypadków przy pracy. Często wynikają one z nieprzestrzegana standardów bhp przez pracodawców. Związek będzie działał na rzecz ograniczania wypadkowości m.in. poprzez profilaktykę i szkolenia, a także domaganie się bezwzględnych i surowych kar dla winnych.

Dialog między partnerami społecznymi powinien prowadzić do skutecznego rozwiązywania problemów zarówno na szczeblu zakładu pracy, jak i branży oraz całego województwa. W tym ostatnim przypadku zwiększeniu musi ulec sprawcza rola Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował wspólnie z organizacjami pracodawców tworzenie Regionalnej Fundacji Pracy – aktywizującej zawodowo osoby w okresie pozostawania bez zatrudnienia i wspierającej kształcenie zawodowe, w tym kształcenie na stanowisku pracy u przedsiębiorcy, a także realizującej programy z zakresu kształcenia ustawicznego.

W duchu dialogu Związek będzie monitorował realizację zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu w pomorskich przedsiębiorstwach oraz promował „pracodawców przyjaznych pracownikom”. Będziemy jednak też informowali o firmach, w których prawa pracownicze i związkowe są łamane.

 

Praca – gospodarka – rozwój

Bogactwem regionu i naszego społeczeństwa, jego stabilną przyszłością są bezpieczne i trwałe miejsca pracy. Rosnące rozwarstwienie płacowe, powodujące wzrost obszarów biedy i wykluczenia, nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu.

Nie możemy być dłużej gospodarką o taniej sile roboczej!

Aby temu zapobiec NSZZ „Solidarność” musi być inicjatorem walki o wyższe wynagrodzenia, ale też o bezpieczne zatrudnienie, kształcenie ustawiczne, innowacyjność, odpowiednią organizację pracy, właściwe relacje między systemem edukacji (lokalne uczelnie) i przemysłem (rynek pracy). Wyższe uczelnie odeszły od współpracy z przemysłem nastawiając się na wzrost liczby szkolonych studentów w modnych specjalnościach. Trzeba wypracować nowy model nauczania; system kształcenia na wszystkich poziomach choćby w sferze informatyzacji musi być dostosowany do potrzeb wysokiej technologii. Nasz przemysł, poza wyjątkami, charakteryzuje się znaczną dysproporcją poziomu technologii w stosunku do czołowych krajów świata. Pozostały nam niszowe sektory gospodarcze, jednocześnie narzucono nam wysokie normy ekologiczne, których nie dotrzymanie będzie rujnowało budżet państwa i finanse wielu przedsiębiorstw. Będziemy domagali się, aby w koniecznych działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska uwzględniano poziom obecnego rozwoju gospodarczego i ochronę miejsc pracy. 

Rozwój skupionych wokół portów centrów przemysłowych zwłaszcza przemysłu okrętowego, w perspektywie średnio i długookresowej, jest dla Regionu kluczowym zagadnieniem. Rozwiązanie problemów branży okrętowej wymaga działań na szczeblu rządowym i istotnych zmian w polityce gospodarczej UE. Jednocześnie, szczególnie w województwie pomorskim, ważna jest troska o zrównoważony rozwój zarówno w układzie terytorialnym, jak i nowych sektorów gospodarczych.

Trzeba poprzez naszych przedstawicieli postulować dostosowanie sieci szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Powiatowych Radach Zatrudnienia. Celem polityki edukacyjnej w regionie musi być podniesienie poziomu warunków uczenia, poprawa opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej w szkołach, zwiększenie mobilności zawodowej absolwentów.

Dostrzegamy i będziemy wspierali wysokie wykorzystanie w naszym województwie środków unijnych. Ważnym elementem działań Związku jest udział w programach finansowanych przez UE promujących dialog społeczny i obywatelski, poprawę bytu pracowników, ich wykształcenia, a także bezpieczeństwo pracy.

 

Zorganizowani mają lepiej!

Związek zawodowy funkcjonuje w strukturach gospodarczych kraju i jego działalność powinna być dostosowana do aktualnej sytuacji. W ostatnich latach widoczna jest tendencja z jednej strony do powstawania coraz większej liczby małych firm, a z drugiej strony powstawania dużych organizmów gospodarczych opartych o biznes zagraniczny, o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. To będzie wymagało ze strony „Solidarności” takiego dopasowania się do struktury organizacyjnej firm, aby móc jak najlepiej wykonywać swoje zadania.

Zwiększenie liczby członków Związku w istniejących organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz powstawanie nowych organizacji związkowych, podnoszenie umiejętności działaczy i członków w zakresie działalności związkowej, przystosowanie struktur i organizacji do zmieniającego się rynku pracy – to podstawowe zadania wewnętrzne, konieczne dla rozwoju Związku.

Dla skutecznego pozyskiwania nowych członków niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie i wzmocnienie szkoleń związkowych dotyczących pozyskiwania nowych członków i nowych organizacji zakładowych oraz roli organizatorów związkowych, ale przede wszystkim niezbędne jest wspólne przekonanie, że razem możemy więcej i skuteczniej!

Należy kontynuować działania w zakresie:

• opracowania i dystrybucji materiałów pokazujących korzyści wynikające z przynależności do Związku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pracowników oraz aktywne uczestnictwo w akcjach promujących powstawanie organizacji związkowych

• analizy przedsiębiorstw pomorskich pod kątem liczby zatrudnionych i utworzenie listy zakładów, w których nie działa związek zawodowy

• organizowania spotkań przedstawicieli małych organizacji zakładowych związane z pozyskiwaniem nowych członków

• tworzenia bazy członków Związku w Regionie.

Ważnym elementem rozwoju Związku jest promocja jego działań m.in. poprzez:

• aktywne uczestnictwo w komisjach samorządowych, radach zatrudnienia i innych ciałach społecznych zajmujących się problematyką pracowniczą

• działania informacyjne skierowane pod adresem pracodawców, wskazujące na wagę współpracy z organizacjami związkowymi

• udział w programach unijnych wraz z partnerami społecznymi w celu realizacji zadań Związku

• współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach statutowych

• promocję działań Związku i jego idei wśród młodzieży szkolnej i studenckiej

• organizowanie spotkań i konferencji tematycznych poświęconych realizacji podstawowych celów programowych

• organizowanie regionalnych akcji promocyjnych

• aktywne uczestnictwo w tworzeniu rad pracowników

• realizację programu Karty Rabatowej „Grosik”.

WZD poleca Zarządowi Regionu wybranemu na bieżącą kadencję opracowanie i przyjęcie sposobów realizacji przyjętych w Uchwale programowej celów.

 

Jesteśmy przekonani, że zapewnienie zrównoważonego rozwoju mieszkańcom Pomorza powinno być najważniejszym zadaniem różnych partnerów społecznych, niezależnym od aktualnych układów politycznych i personalnych, z zachowaniem przy jego wdrażaniu ciągłości decyzji i zobowiązań.

Przyjmujemy ten program działania w roku 30-tej rocznicy powstania naszego Związku. Z całą mocą podkreślamy, że pozostaniemy wierni Bogu, Ojczyźnie i ideom solidarności społecznej w duchu zapoczątkowanych tu wielkich przemian. Odzyskaliśmy wolność i suwerenność dzięki temu, że potrafiliśmy zorganizować się w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Dziś Związek jest potrzebny, by ludziom pracy zapewnić podmiotowość i godność. To jest warunek odpowiedniego zagospodarowania odzyskanej wolności. 

 

Stanowiska

 

Stanowisko Nr 1

w sprawie postulatów edukacyjnych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania zgłoszone – w ramach 21 postulatów edukacyjnych – przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” , szczególnie dotyczące:

1. Zaprzestania niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela.

2. Podniesienia nakładów na polską edukację, w tym na godne wynagrodzenia tak dla nauczycieli jak i pracowników administracyjnych i obsługi.

3. Zagwarantowania równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych.

4. Dbałości o właściwy klimat wychowawczy i patriotyczny w szkołach, bez planów ograniczenia nauczania ojczystej literatury i historii.

5. Zapewnienia odpowiednich warunków pracy i nauki w szkołach poprzez doposażenie szkół i określenie maksymalnej liczby uczniów w oddziałach.

6. Wybudowania boisk szkolnych i sal gimnastycznych w każdej szkole oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej uczniom.

7. Zagwarantowania dostępu wszystkim dzieciom do bezpłatnej edukacji przedszkolnej.

8. Wycofania dodatkowych, nieodpłatnych godzin zajęć edukacyjnych nauczyciela.

9. Zaprzestania likwidacji szkół oraz placówek specjalnych i włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – bez porozumienia z ich rodzicami – do szkolnictwa ogólnodostępnego.

10. Zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawodowego, m. in. przez rozwój centrów kształcenia zawodowego, tworzenie klas przysposabiających do pracy.

WZD popiera wszelkie działania, które mają na celu podtrzymanie i kształtowanie świadomości obywatelskiej, patriotycznej, jak również dobre przygotowanie ogólne, prozawodowe, pozwalające absolwentom szkół i uczelni na znalezienie się na rynku pracy.

WZD będzie również wspierać działania, mające na celu przestrzeganie zasad DIALOGU społecznego, wprowadzania zmian w edukacji, które będą respektowały stanowisko środowiska nauczycieli.

 

Stanowisko Nr 2

W sprawie dostosowania struktury Związku do podziału administracyjnego kraju

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża przekonanie, że struktura terytorialna Związku powinna być docelowo tożsama z podziałem administracyjnym kraju.

WZD uznaje, że prace nad zmianą struktury Związku powinny uwzględniać zdolność poszczególnych struktur do wykonywania statutowych obowiązków wobec organizacji zakładowych i członków.

 

Stanowisko Nr 3

W sprawie ustalenia wysokości składki

WZD Regionu Gdańskiego proponuje zmianę zasad ustalania wysokości składek dla emerytów i rencistów – członków „Solidarności” i wprowadzenie do uchwały finansowej związku zapisu rozszerzającego uprawnienia Komisji Zakładowej do określenia wysokości potrącanych składek w zależności od sytuacji życiowej i materialnej tych członków.

 

Stanowisko Nr 4

W sprawie prywatyzacji spółki WUŻ PUŻiP

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego popiera działania KM NSZZ „S” Portu Gdynia zmierzające do zmiany proponowanego przez Zarząd Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. trybu prywatyzacji spółki WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp z o.o. z przetargu publicznego na negocjacje na podstawie publicznego zaproszenia.

WZD podkreśla, że publiczne zaproszenie do negocjacji stwarza większą możliwość zabezpieczenia interesów pracowników Spółki, a także Skarbu Państwa poprzez:

• negocjacje pakietu gwarancji pracowniczych

• programu nakładów inwestycyjnych w spółce

• zabezpieczenie przed wyprowadzeniem majątku spółki (holowników) poza granice kraju

• zabezpieczenie jednostek przed przeflagowaniem pod inną banderę.

 

Stanowisko Nr 5

W sprawie XXX rocznicy strajków na Wybrzeżu i powstania NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża podziękowanie i uznanie wszystkim, którzy 30 lat temu podjęli strajk na Wybrzeżu począwszy od Stoczni Gdańskiej.

Wielkie podziękowania składamy tym osobom, które czynnie wsparły strajkujących,   między innymi duchowieństwu, ludziom nauki, dziennikarzom i artystom, uczniom i studentom, lekarzom i nauczycielom, rolnikom, rzemieślnikom. Dziękujemy strajkującym z pozostałych regionów, szczególnie   z Lublina, Szczecina i Jastrzębia.

Solidarna determinacja i odwaga strajkujących stały się początkiem polskiej drogi do wolności i suwerenności, stały się podstawą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Wszystkim ludziom „Solidarności”, dzięki którym przetrwaliśmy stan wojenny, trudne lata transformacji ustrojowej po 1989 roku, aż po dziś dzień, wyrażamy swój szacunek i najserdeczniej dziękujemy.

Dziś to od nas zależy, jaka jest i będzie Polska, jaki będzie dialog społeczny, prawa pracownicze, zasady państwa praworządnego i solidarnego. Pamięć o tamtych wydarzeniach i towarzyszącym im oczekiwaniach musi pozostać zobowiązaniem dla rządzących i dla nas wszystkich.

 

Stanowisko Nr 6

W sprawie zakładów ochrony zdrowia

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się do Zarządu Regionu o stałe i aktywne monitorowanie na naszym terenie procesów przekształceniowych w ochronie zdrowia poprzez wspieranie działań Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia w tym zakresie.

WZD popiera wszelkie działania organizacji zakładowych zmierzające do poprawy systemu lecznictwa, opieki nad pacjentem oraz warunków płacowych pracowników ochrony zdrowia zawartych m.in. w ustawie „o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń…” z dnia 22.07.2006r.

 

Stanowisko Nr 7

W sprawie Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmierzającymi do zlikwidowania Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Spowoduje to duże zagrożenie zdrowotne dla całego społeczeństwa.

Wojewódzkie Inspekcje Sanitarne od lat stoją na straży zdrowia i higieny w całym województwie, zatrudniając wysokiej klasy specjalistów.

 

Przewodniczący WZD

 

Andrzej Kościk

Gdańsk, 17–18 czerwca 2010 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę