Dokumenty XI WZD Regionu Gdańskiego, 24 kwietnia 2009
Stanowisko nr 1
w sprawie bieżącej sytuacji w kraju
 
Delegaci XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” krytycznie oceniają sytuację na pomorskim rynku pracy, szczególnie w gospodarce morskiej.
Paradoksem historii jest, że w 20 lat po odzyskaniu wolności tysiące stoczniowców traci pracę, a polski przemysł okrętowy upada. To obciąża konto rządzących Polską polityków.
Kategorycznie domagamy się aktywnej polityki wsparcia dla polskich stoczni i zakładów kooperujących. Obchody 20‑lecia odzyskania wolności i kampania wyborcza do europarlamentu, kolejne gry medialne i kłótnie polityczne nie mogą przesłonić kluczowej sprawy – ochrony miejsc pracy dla pracowników, z których wielu tę wolność wywalczyło.
Delegaci XI Walnego Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wzywają rząd do przyjęcia postulatów partnerów społecznych dotyczących działań antykryzysowych i zapewnienia środków budżetowych na ten cel. Każdy tydzień opóźnienia to kolejne tysiące bezrobotnych, to koszty społeczne i gospodarcze.
W przypadku braku pozytywnych reakcji rządu – delegaci WZD upoważniają Zarząd Regionu do podjęcia statutowych działań w obronie miejsc pracy do akcji protestacyjnej włącznie.
WZD wzywa także władze samorządowe wszystkich szczebli o uwzględnienie działań antykryzysowych w bieżących decyzjach wpływających na koszty utrzymania mieszkańców. Te działania powinny być na bieżąco monitorowane przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.
Wobec kryzysu i jego konsekwencji musimy działać solidarnie – to warunek ograniczania jego kosztów i szybszego przezwyciężania skutków.
 
 
Stanowisko Nr 2
w sprawie dziedzictwa Solidarności
 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża serdeczne podziękowania i szacunek wszystkim, którzy włączyli się w wygrane przez ówczesną opozycję demokratyczną wybory z 4 czerwca 1989 roku, a także w proces odtwarzania i rozwoju struktur NSZZ „Solidarność”. Mamy świadomość błędów, zaniechań, jakie miały miejsce w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Nie zmienia to jednak faktu generalnie pozytywnej oceny dokonań wynikających z odzyskania pełnej suwerenności przez Rzeczpospolitą, przywrócenia jej należnego miejsca, wśród wolnych, demokratycznych krajów europejskich.
Walne Zebranie Delegatów popiera wszelkie działania, które mają na celu podtrzymanie i kształtowanie świadomości obywatelskiej, patriotycznej. Popieramy dążenia do ujawniania pełnej prawdy historycznej, ukazywania jej z różnych punktów widzenia. Stąd, za niezwykle ważną i potrzebną uznajemy działalność Instytutu Pamięci Narodowej. Uważamy za niedopuszczalne wszelkie próby ograniczenia jego działalności.
Walne Zebranie Delegatów popiera także działania struktur oświatowych związku, które mają na celu zapewnienie nauczania w szkołach pełnego kursu historii, w tym prawdy o wydarzeniach z Grudnia 1970, Sierpnia 1980 – solidarnościowej drogi do niepodległości nie tylko Polski, ale i Europy. Wymaga to pilnego wprowadzenia odpowiednich zmian podstaw programowych i tego oczekujemy od rządu RP. Nie zgadzamy się, by w Państwie polskim fałszowano historię Rzeczpospolitej. To nasze wspólne dziedzictwo, zobowiązanie wobec pokoleń, w tym wobec wielkiego rodaka – Jana Pawła II, który przypominał nam o prawdzie, że naród, który traci pamięć, traci tożsamość, traci życie.
 
 
Stanowisko Nr 3
w sprawie wykorzystania środków europejskich w łagodzeniu skutków kryzysu
 
W województwie pomorskim skutki kryzysu zostały spotęgowane przez likwidację Stoczni Gdynia, zagrożenie funkcjonowania Stoczni Gdańskiej oraz całej gospodarki morskiej.
Kryzys gospodarczy nakłada się na pogłębiające się problemy rynku pracy. Wzrost bezrobocia i obszarów biedy w województwie pomorskim jest jednym z największych w kraju. Wobec tej sytuacji delegaci Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" zwracają się do władz państwowych i samorządowych o podjęcie następujących działań:
► poprawy efektywności wykorzystania Funduszy Europejskich, które powinny głównie służyć rozwojowi przedsiębiorczości oraz utrzymania miejsc pracy;
► wyłączenie działań dotyczących ograniczenia bezrobocia z pomocy publicznej;
► zaprzestania wykorzystania Funduszy Europejskich do wypełnienia „luki budżetowej”, a ich przeznaczenie na działania służące rozwojowi kraju i województwa pomorskiego;
► ujawnienie jednoznacznej wykładni prawnej pomocy publicznej, która w aktualnym kształcie może stanowić jedną z głównych „zapór” rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania skutkom kryzysu.
 
 
Stanowisko Nr 4
w sprawie prezentacji w mediach problemów pracowniczych
 
Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla działań Komisji Krajowej mających na celu doprowadzenie do udostępniania stałego czasu antenowego do prezentacji przez Związek problemów pracowniczych.
Jest to niezbędny element dialogu społecznego w dobie kryzysu, gdzie koszta społeczne ponoszą głównie pracownicy.
Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o realizację tego postulatu środowisk pracowniczych.
Taki kierunek działania mediów publicznych wpisywał by się w całej rozciągłości w tezy zawarte w misji TVP jako nadawcy publicznego.
 
 
Stanowisko Nr 5
w sprawie powołania przy Komisji Trójstronnej Zespołu ds. Handlu
 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego składa wniosek do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do powołania przy Komisji Trójstronnej Zespołu ds. Handlu.
Celem utworzenia Zespołu jest stworzenie platformy dialogu pomiędzy Konfederacją Pracodawców, a przedstawicielami branży handlowej NSZZ „Solidarność”.
 
 
Stanowisko Nr 6
w sprawie emerytur pomostowych
 
W związku z przyjętą przez Sejm RP nową ustawą o emerytach pomostowych – XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o prowadzenie dalszych działań na rzecz obrony uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych w przypadku odrzucenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Komisji Krajowej w tej sprawie.
Wyrażając sprzeciw wobec kształtu przyjętej Ustawy stwierdzamy, że przedstawiony w niej wykaz prac w szczególnych warunkach nie uwzględnia wielu stanowisk występujących w zakładach i instytucjach naszego Regionu, pozbawiając znaczne grupy zawodowe prawa do wcześniejszych emerytur mimo faktycznej pracy w warunkach szczególnych.
 
 
Stanowisko Nr 7
w sprawie intensyfikacji korzystania ze środków unijnych
 
Delegaci XI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podkreślają, że fundusze europejskie powinny być wykorzystywane do łagodzenia narastających skutków kryzysu gospodarczego.
W związku z tym WZD upoważnia Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do zintensyfikowania prac dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich na działania wspierające utrzymanie miejsc pracy.
 
Przewodniczący WZD 
Krzysztof Czerwiński
Gdańsk, 24.04.2009
Download PDF
Powrót Drukuj stronę