Uchwały i stanowiska Zarządu Regionu – 2010

Posiedzenie ZRG z   6.12.2010

Uchwała nr 11/2010 w sprawie Regionalnego Funduszu Stypendialnego

          Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do przekazania Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w zarząd  Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy oraz wniesienia środków Funduszu do Fundacji.

Jednocześnie ZRG upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do zawarcia odpowiedniej umowy z Pomorską Fundacją Edukacji i Pracy.

 

Posiedzenie ZRG z  z 8.11.2010

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie naruszania przez Rząd zasad dialogu społecznego

     Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko nierespektowaniu przez stronę rządową  porozumień zawartych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.

Rada Ministrów zanegowała kolejne porozumienie odnoszące się do podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej (Uchwała nr 37 TK). Decyzja ta wskazuje, iż rząd nie jest zainteresowany poziomem życia najsłabszych grup społecznych, najczęściej żyjących poniżej minimum egzystencji.

Trójstronna Komisja opiera swe działanie na dążeniu do consensusu. W tym przypadku wszystkie strony dialogu doszły do porozumienia. Tym bardziej oburzające jest odejście od złożonej deklaracji i porozumienia w tej sprawie przez Rząd. Świadczy to o pozorowaniu dialogu społecznego i niechęci stosowania standardów powszechnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

NSZZ „Solidarność” opiera swe działanie o zasady dialogu i wzywa Rząd, aby poza deklaracjami słownymi na użytek propagandowy, wprowadził te zasady do swego codziennego funkcjonowania.

 Posiedzenie ZRG z 5.07.2010

Uchwała  nr 10/2010 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie powołania Rady Regionalnego Funduszu Pomocy Osobom Szykanowanym za działalność związkową

     Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powołuje Radę Regionalnego Funduszu Pomocy Członkom NSZZ „Solidarność’ Szykanowanym za
Działalność Związkową na kadencję 2010 – 2014 w następującym składzie:

 1. Irena Jenda
 2. Stefan Gawroński
 3. Karol Guzikiewicz
 4. Dariusz Mierzwa
 5. Jerzy Protasewicz

Uchwała  nr  09/2010 w sprawie powołania Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego

       W oparciu o Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powołuje, w ramach swojej części Rady, w skład Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego na kadencję 2010 – 2014, następujące osoby:

Irenę Jendę, Jerzego Protasewicza, Karola Guzikiewicza, Kazimierza Waldowskiego.

 

Posiedzenie ZRG z 24.06.2010

Uchwała nr  8 / 2010 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyznania środków z Funduszu Wspierania Statutowych Zadań Związku

      Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 1 uchwały KK nr 70 / 2001 w sprawie ubiegania się o przyznanie środków z   Funduszu Wspierania Statutowych Zadań Związku, zwraca się do Komisji Krajowej  o   przyznanie środków z Funduszu dla Regionu Gdańskiego na rok 2010 w przewidzianej Regulaminem wysokości.

Uchwała  nr   7/2010 w sprawie wynagrodzenia członków Prezydium ZRG

     Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ ustala wynagrodzenie członków Prezydium ZRG na kadencję 2010 – 2014, pochodzących z wyboru, w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości zgodnie z Rozdziałem III, § 7 Uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku, zm. Uchwałą nr 7 XXI KZD.

 

Uchwała nr  6/2010 w sprawie powołania Prezydium ZRG

   Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powołuje w skład Prezydium ZRG następujące osoby:

 1. Roman Kuzimski – zastępca Przewodniczącego ZRG
 2. Stefan Gawroński – skarbnik
 3. Bogdan Olszewski – sekretarz
 4. Mieczysław Chełminiak – członek
 5. Zbigniew Kowalczyk – członek
 6. Wojciech Książek – członek
 7. Mirosław Piórek – członek
 8. Tadeusz Szymański – członek

 

Posiedzenie ZRG z 8.06.2010

Uchwała nr  5/2010   Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie korekty Uchwały budżetowej nr 1 /2010 na rok 2010

 Wprowadza się następujące zmiany w Planie Budżetu ZR na rok 2010 :

 1. 1.  W części B. WYDATKI.  DZIAŁ II.  FUNDUSZE ODRĘBNE

poz. 1.1. Obchody 30 rocznicy Sierpnia ’80 – zmniejsza się koszty o – 30.000 zł     do kwoty 60.000 zł

1.2.  Dodaje się pozycję kosztów nr 12 – pokrycie kosztów pobytu na koloniach dzieci z terenów dotkniętych powodzią   –  kwota 30.000 zł.

Pozostałe pozycje (w tym całkowite Wpływy i Wydatki) Budżetu na rok 2010 nie ulegają zmianie.

 

Posiedzenie ZRG z 12.04.2010

Uchwała   nr   4/2010 w  sprawie rejestracji Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych

          Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do rejestracji Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych.

Uchwała  nr  3/ 2010 w sprawie zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego XII Walnego Zebrania Delegatów

      Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. WZD odbędzie się w dniach 17/18 czerwca 2010 r. w Sali Tradycji Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku. Początek 17 czerwca 2010 r. o godz. 9.00.

 

Posiedzenie ZRG z 1.03.2010

Uchwała nr 2 / 2010  Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wykonania budżetu  ZR  za 2009  r.

         Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje wykonanie budżetu  Zarządu Regionu  za 2009 rok.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A.

         Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje narastający konflikt społeczny, jaki rozwija się w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A. oraz spółkach Grupy EDF Polska.

Stan zatrudnienia jest sprawą najwyższej wagi w każdym kraju i regionie. Nie do pomyślenia jest, aby w sytuacji, kiedy w Regionie rośnie bezrobocie i pogarsza się sytuacja firm, na skutek restrukturyzacji pracownicy w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A. mieli tracić pracę i zasilać szeregi bezrobotnych. Sytuacja jest trudna do zrozumienia, ponieważ dotyczy Spółki, która jest jedną z lepiej prosperujących w Gdańsku, jak i również w regionie.

Zarząd Regionu Gdańskiego z najwyższym niepokojem przyjął informację o zerwaniu przez EDF Polska wielomiesięcznych negocjacji dotyczących Umowy Społecznej. Nie rozumiemy takiego działania koncernu EDF, który ma aspiracje budować elektrownie atomowe w Polsce a swoją pozycje na polskim rynku energetycznym chce opierać na konfliktach społecznych. Sytuacja dla nas jest tym bardziej niezrozumiała, gdyż EDF zobowiązał się stosować w zawartych porozumieniach społecznych najlepsze standardy na świecie.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Zarządu Elektrociepłowni Wybrzeże S.A., jak i również koncernu EDF, dołożenia wszelkich starań, aby nie doszło do eskalacji konfliktu w Gdańsku, czego skutkiem mogą być przerwy w dostawach energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców Gdańska.

Zarząd Regionu wzywa strony, aby jak najszybciej zasiadły do stołu rokowań i poprzez dialog szukały rozwiązania problemów. ZRG będzie wspierał wszelkie dalsze działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektrociepłowniach Wybrzeże zmierzające do obrony miejsc pracy.

Uchwała  nr   1  / 2010 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie przyjęcia budżetu ZR na 2010 rok do realizacji

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Plan budżetu Zarządu Regionu na 2010 rok (wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym planowanych inwestycji i remontów głównych) do realizacji.