Uchwały i stanowiska WZD 2010

 

Uchwały i Stanowiska XII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego 2010, Gdańsk 17.06.2010 r.

Uchwała Nr 1

ws. przyjęcia sprawozdania ZR

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”  Regionu Gdańskiego przyjmuje sprawozdanie Zarządu Regionu  Gdańskiego  NSZZ  „Solidarność”  za  kadencję 2006-2010.

Uchwała Nr 2

ws. przyjęcia sprawozdania RKR

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”  Regionu Gdańskiego przyjmuje sprawozdanie Regionalnej Komisji  Rewizyjnej  NSZZ  „Solidarność”  za  kadencję 2006-2010.

Uchwała Nr 3

W sprawie ustalenia liczby  członków Zarządu Regionu

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że w skład Zarządu Regionu Gdańskiego w kadencji 2010- 2014 wchodzić będą:

  • Przewodniczący ZR,
  • 64 członków zarządu regionu  wybieranych przez WZD regionu,
  • Przewodniczący rady sekretariatów regionalnych,
  • Przewodniczący rady sekcji regionalnych liczących co najmniej 1500 członków,
  • Przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i rencistów.

Podstawa: Ordynacja Wyborcza § 93 us1. i us.2

Uchwała Nr 4

W sprawie ustalenia liczby  członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że Regionalna Komisja Rewizyjna Regionu Gdańskiego w kadencji 2010 – 2014 liczyć będzie 13 członków.

Podstawa: Ordynacja Wyborcza § 93.  us.2

Uchwała Nr 5

W sprawie ustalenia liczby tur do głosowania

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ustanawia maksymalnie trzy tury w głosowaniach w wyborach na funkcje: przewodniczącego ZR, członka ZR, członka RKR, delegata na KZD.

Podstawa: Ordynacja Wyborcza § 105

Uchwała Nr 6

W sprawie sposobu wyboru  członków Zarządu Regionu

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że wybór 56 członków zarządu regionu dokonany będzie z zastosowaniem list cząstkowych. Pozostali członkowie ZR zostaną wybrani z listy ogólnej.

Podstawa: Ordynacja Wyborcza § 94.  us.1

Uchwała Nr 7

W sprawie ustalenia obwodów wyborczych oraz klucza wyborczego  dla wyliczenia liczby miejsc mandatowych w obwodach wyborczych przy wyborze członków zarządu regionu

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dla wyliczenia liczby mandatów w obwodach wyborczych ustala nast. klucz wyborczy: 1 miejsce mandatowe na każde rozpoczęte 800 członków związku. Podstawą wyliczenia ilości mandatów stanowi liczba członków związku wg. Rejestru Organizacji Zakładowych, Podzakładowych i Oddziałowych Regionu Gdańskiego.

WZD ustanawia nast. obwody wyborcze dla poszczególnych list cząstkowych:

Obwód Gdańsk i Sopot          – 26 miejsc mandatowych,

Obwód Gdynia                        – 14 miejsc mandatowych,

Obwód Chojnice                     – 2 miejsca mandatowe,

Obwód Kartuzy                      – 1 miejsce mandatowe,

Obwód Kościerzyna               – 1 miejsce mandatowe,

Obwód Lębork                        – 1 miejsce mandatowe,

Obwód Malbork                      – 1 miejsce mandatowe,

Obwód Pruszcz Gdański        – 1 miejsce mandatowe,

Obwód Puck                            – 1 miejsce mandatowe,

Obwód Starogard Gdański    – 3 miejsca mandatowe,

Obwód Tczew                        – 3 miejsca mandatowe,

Obwód Wejherowo                – 2 miejsca mandatowe.

Tabela przedstawiająca liczność członków związku w poszczególnych obwodach oraz wyliczone liczby mandatów przy zastosowaniu ustalonego klucza liczbowego stanowi załącznik do uchwały.

Podstawa: Ordynacja Wyborcza § 94.  us.2

Uchwała Nr 8

ws. liczebności Prezydium ZR

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”  Regionu Gdańskiego na podstawie par. 111 ust.2 Ordynacji Wyborczej ustala liczbę członków Prezydium ZR na 7 do 11 osób.

Uchwała Nr 9

ws. tworzenia list rezerwowych

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”  Regionu Gdańskiego ustala tworzenie list rezerwowych dla każdej listy wyborczej zgodnie z par. 110 ust. 1 Ordynacji Wyborczej.

Uchwała Nr 10

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera kandydaturę Janusza Śniadka na funkcję Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na kadencję 2010-2014.

 

Stanowisko Nr 1

w sprawie postulatów edukacyjnych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera żądania zgłoszone – w ramach 21 postulatów edukacyjnych – przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” , szczególnie dotyczące:

1.  Zaprzestania niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela.

2.  Podniesienia nakładów na polską edukację, w tym na godne wynagrodzenia tak dla nauczycieli jak i pracowników administracyjnych i obsługi.

3.  Zagwarantowania równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych.

4.  Dbałości o właściwy klimat wychowawczy i patriotyczny w szkołach, bez planów ograniczenia nauczania ojczystej literatury i historii.

5.  Zapewnienia odpowiednich warunków pracy i nauki w szkołach poprzez doposażenie szkół i określenie maksymalnej liczby uczniów w oddziałach.

6.  Wybudowania boisk szkolnych i sal gimnastycznych w każdej szkole oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej uczniom.

7.  Zagwarantowania dostępu wszystkim dzieciom do bezpłatnej edukacji przedszkolnej.

8.  Wycofania dodatkowych, nieodpłatnych godzin zajęć edukacyjnych nauczyciela.

9.  Zaprzestania likwidacji szkół oraz placówek specjalnych i włączania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – bez porozumienia z ich rodzicami – do szkolnictwa ogólnodostępnego.

10. Zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawodowego, m. in. przez rozwój centrów kształcenia zawodowego, tworzenie klas przysposabiających do pracy.

WZD popiera wszelkie działania, które mają na celu podtrzymanie i kształtowanie świadomości obywatelskiej, patriotycznej, jak również dobre przygotowanie ogólne, prozawodowe, pozwalające absolwentom  szkół i uczelni na znalezienie się na rynku pracy.

WZD będzie również wspierać działania, mające na celu przestrzeganie zasad DIALOGU społecznego, wprowadzania zmian w edukacji, które będą respektowały stanowisko środowiska nauczycieli.

 

Stanowisko Nr 2

W sprawie dostosowania struktury Związku do podziału administracyjnego kraju

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża przekonanie, że struktura terytorialna Związku powinna być docelowo tożsama z podziałem administracyjnym kraju.

WZD uznaje, że prace nad zmianą struktury Związku powinny uwzględniać zdolność poszczególnych struktur do wykonywania statutowych obowiązków wobec organizacji zakładowych i członków.

Stanowisko Nr 3

W sprawie ustalenia wysokości składki

WZD Regionu Gdańskiego proponuje zmianę zasad ustalania wysokości składek dla emerytów i rencistów – członków „Solidarności” i wprowadzenie do uchwały finansowej związku zapisu rozszerzającego uprawnienia Komisji Zakładowej do określenia wysokości potrącanych składek w zależności od sytuacji życiowej i materialnej tych członków.

Stanowisko Nr 4

W sprawie prywatyzacji spółki WUŻ PUŻiP

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”  Regionu Gdańskiego popiera działania KM  NSZZ „S” Portu Gdynia zmierzające do zmiany proponowanego przez Zarząd Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. trybu prywatyzacji spółki WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp z o.o. z przetargu publicznego na negocjacje na podstawie publicznego zaproszenia.

WZD podkreśla, że  publiczne zaproszenie do negocjacji  stwarza większą możliwość zabezpieczenia interesów pracowników Spółki, a także Skarbu Państwa poprzez:

  • negocjacje pakietu gwarancji pracowniczych
  • programu nakładów inwestycyjnych w spółce
  • zabezpieczenie przed wyprowadzeniem majątku spółki (holowników) poza granice kraju
  • zabezpieczenie jednostek przed przeflagowaniem pod inną banderę.

 

Stanowisko Nr 5

W sprawie XXX rocznicy strajków na Wybrzeżu

 i powstania NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża podziękowanie i uznanie wszystkim, którzy 30 lat temu podjęli strajk na Wybrzeżu począwszy od Stoczni Gdańskiej.

Wielkie podziękowania składamy tym osobom,  które czynnie wsparły strajkujących,   między innymi duchowieństwu, ludziom nauki, dziennikarzom i artystom, uczniom i studentom, lekarzom i nauczycielom, rolnikom, rzemieślnikom. Dziękujemy strajkującym z pozostałych regionów, szczególnie   z Lublina, Szczecina  i  Jastrzębia.

Solidarna determinacja i odwaga strajkujących stały się początkiem polskiej drogi  do wolności i suwerenności, stały się podstawą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Wszystkim ludziom „Solidarności”, dzięki którym przetrwaliśmy stan wojenny, trudne lata transformacji ustrojowej po 1989 roku, aż po dziś dzień, wyrażamy swój szacunek i najserdeczniej dziękujemy.

Dziś to od nas zależy, jaka jest i będzie Polska, jaki  będzie dialog społeczny, prawa pracownicze, zasady państwa praworządnego i solidarnego. Pamięć o tamtych wydarzeniach i towarzyszącym im oczekiwaniach musi pozostać zobowiązaniem dla rządzących i dla nas wszystkich.

Stanowisko Nr 6

W sprawie zakładów ochrony  zdrowia

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”  Regionu Gdańskiego zwraca się do Zarządu Regionu o stałe i aktywne monitorowanie na naszym terenie procesów przekształce-niowych w ochronie zdrowia poprzez wspieranie działań Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia w tym zakresie.

WZD popiera wszelkie działania organizacji zakładowych zmierzające do poprawy systemu lecznictwa, opieki nad pacjentem oraz warunków płacowych pracowników ochrony zdrowia zawartych m.in. w ustawie „o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wyna-grodzeń…” z dnia 22.07.2006r.

 

Stanowisko Nr 7

W sprawie Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmierzającymi do zlikwidowania Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Spowoduje to duże zagrożenie zdrowotne dla całego społeczeństwa.

Wojewódzkie Inspekcje Sanitarne od lat stoją na straży zdrowia i higieny w całym województwie, zatrudniając wysokiej klasy specjalistów.