Uchwała Programowa WZD 2010

Uchwała Programowa

NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego na kadencję 2010-2014

 

Wstęp

NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim przyjmuje program na kadencję 2010-2014 podkreślając zarazem, że nasze priorytety są niezmienne i obejmują działania na rzecz obrony praw pracowniczych, ochronę miejsc pracy, poprawę warunków pracy i płacy oraz rozwój naszego Związku. Te priorytety wynikają zarówno z naszej tradycji, jak i z głębokiego przekonania, że to praca, dobrze zorganizowana, twórcza, bezpieczna i godziwie wynagradzana jest motorem realnej gospodarki, postępu i rozwoju.

Obrona praw pracowniczych

Szczególnym zadaniem Związku w Regionie jest działanie na rzecz podmiotowości i godności człowieka w środowisku pracy.

Wśród najczęściej występujących problemów związanych z łamaniem praw pracowniczych są:

• niewypłacanie wynagrodzeń za wykonaną pracę lub wypłacanie ich z opóźnieniem

• mobbing i dyskryminacja

• wielokrotne zawieranie umów na czas określony

• nieprzestrzeganie kodeksowego czasu pracy

• zmuszanie do samozatrudnienia pracowników

• naruszanie przepisów bhp

• brak stosowania w praktyce podstawowych zasad etyki pracy

a także coraz częściej utrudnianie powstawania i funkcjonowania organizacji związkowych.

Z tymi problemami Związek powinien walczyć wszystkimi możliwymi i zgodnymi ze Statutem sposobami. Niewątpliwie priorytetowymi działaniami Związku na szczeblu Regionu powinna być pomoc prawna, szkoleniowa i organizacyjna w obronie praw pracowniczych szczególnie małym organizacjom związkowym. Trzeba też – jeśli to będzie potrzebne – organizować akcje wspierające dyskryminowanych członków NSZZ „S”.

Związek przeciwstawia się nieuzasadnionym dążeniom do elastyczności rynku pracy, za cenę bezpieczeństwa pracownika, obniżania jego wynagrodzeń, pogarszania warunków pracy. Taka polityka w dłuższej perspektywie jest niekorzystna także dla firm, które ją stosują.

 

Na rzecz dialogu i partnerstwa

U podstaw dialogu społecznego stoi podmiotowość każdego pracownika i ochrona jego godności. Nie ma dialogu wtedy, kiedy tolerujemy nierównoprawność stron, a pracownika traktujemy jak zasób, a nie kapitał, gdy przyzwalamy na przemoc i dyskryminację, ale także, gdy jesteśmy nieuczciwi w wykonywaniu naszych obowiązków pracowniczych. Dialog będzie skuteczny, jeśli wszystkie strony uznają i zaakceptują te zasady.

Związek opowiada się za partnerskimi relacjami z organizacjami pracodawców. Jednocześnie jednak będzie dążył, aby nie maksymalizacja zysków, ale podmiotowość człowieka stała się normą i podstawą tych relacji. Zarządzanie kapitałem ludzkim w każdym przedsiębiorstwie musi być odpowiedzialne.

Dlatego wielkim wyzwaniem dla Związku jest brak reprezentacji pracowniczej w wielu – szczególnie małych – zakładach pracy.

W walce o prawa pracownicze i bezpieczną pracę sojusznikiem Związku powinna być Państwowa Inspekcja Pracy i społeczni inspektorzy pracy. W województwie pomorskim co roku dochodzi do kilkuset wypadków przy pracy. Często wynikają one z nieprzestrzegana standardów bhp przez pracodawców. Związek będzie działał na rzecz ograniczania wypadkowości m.in. poprzez profilaktykę i szkolenia, a także domaganie się bezwzględnych i surowych kar dla winnych.

Dialog między partnerami społecznymi powinien prowadzić do skutecznego rozwiązywania problemów zarówno na szczeblu zakładu pracy, jak i branży oraz całego województwa. W tym ostatnim przypadku zwiększeniu musi ulec sprawcza rola Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował wspólnie z organizacjami pracodawców tworzenie Regionalnej Fundacji Pracy – aktywizującej zawodowo osoby w okresie pozostawania bez zatrudnienia i wspierającej kształcenie zawodowe, w tym kształcenie na stanowisku pracy u przedsiębiorcy, a także realizującej programy z zakresu kształcenia ustawicznego.

W duchu dialogu Związek będzie monitorował realizację zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu w pomorskich przedsiębiorstwach oraz promował „pracodawców przyjaznych pracownikom”. Będziemy jednak też informowali o firmach, w których prawa pracownicze i związkowe są łamane.

 

Praca – gospodarka – rozwój

Bogactwem regionu i naszego społeczeństwa, jego stabilną przyszłością są bezpieczne i trwałe miejsca pracy. Rosnące rozwarstwienie płacowe, powodujące wzrost obszarów biedy i wykluczenia, nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu.

Nie możemy być dłużej gospodarką o taniej sile roboczej!

Aby temu zapobiec NSZZ „Solidarność” musi być inicjatorem walki o wyższe wynagrodzenia, ale też o bezpieczne zatrudnienie, kształcenie ustawiczne, innowacyjność, odpowiednią organizację pracy, właściwe relacje między systemem edukacji (lokalne uczelnie) i przemysłem (rynek pracy). Wyższe uczelnie odeszły od współpracy z przemysłem nastawiając się na wzrost liczby szkolonych studentów w modnych specjalnościach. Trzeba wypracować nowy model nauczania; system kształcenia na wszystkich poziomach choćby w sferze informatyzacji musi być dostosowany do potrzeb wysokiej technologii. Nasz przemysł, poza wyjątkami, charakteryzuje się znaczną dysproporcją poziomu technologii w stosunku do czołowych krajów świata. Pozostały nam niszowe sektory gospodarcze, jednocześnie narzucono nam wysokie normy ekologiczne, których nie dotrzymanie będzie rujnowało budżet państwa i finanse wielu przedsiębiorstw. Będziemy domagali się, aby w koniecznych działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska uwzględniano poziom obecnego rozwoju gospodarczego i ochronę miejsc pracy.

Rozwój skupionych wokół portów centrów przemysłowych zwłaszcza przemysłu okrętowego, w perspektywie średnio i długookresowej, jest dla Regionu kluczowym zagadnieniem. Rozwiązanie problemów branży okrętowej wymaga działań na szczeblu rządowym i istotnych zmian w polityce gospodarczej UE. Jednocześnie, szczególnie w województwie pomorskim, ważna jest troska o zrównoważony rozwój zarówno w układzie terytorialnym, jak i nowych sektorów gospodarczych.

Trzeba poprzez naszych przedstawicieli postulować dostosowanie sieci szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Powiatowych Radach Zatrudnienia. Celem polityki edukacyjnej w regionie musi być podniesienie poziomu warunków uczenia, poprawa opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej w szkołach, zwiększenie mobilności zawodowej absolwentów.

Dostrzegamy i będziemy wspierali wysokie wykorzystanie w naszym województwie środków unijnych. Ważnym elementem działań Związku jest udział w programach finansowanych przez UE promujących dialog społeczny i obywatelski, poprawę bytu pracowników, ich wykształcenia, a także bezpieczeństwo pracy.

 

Zorganizowani mają lepiej!

Związek zawodowy funkcjonuje w strukturach gospodarczych kraju i jego działalność powinna być dostosowana do aktualnej sytuacji. W ostatnich latach widoczna jest tendencja z jednej strony do powstawania coraz większej liczby małych firm, a z drugiej strony powstawania dużych organizmów gospodarczych opartych o biznes zagraniczny, o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. To będzie wymagało ze strony „Solidarności” takiego dopasowania się do struktury organizacyjnej firm, aby móc jak najlepiej wykonywać swoje zadania.

Zwiększenie liczby członków Związku w istniejących organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz powstawanie nowych organizacji związkowych, podnoszenie umiejętności działaczy i członków w zakresie działalności związkowej, przystosowanie struktur i organizacji do zmieniającego się rynku pracy – to podstawowe zadania wewnętrzne, konieczne dla rozwoju Związku.

Dla skutecznego pozyskiwania nowych członków niezbędne jest zabezpieczenie środków w budżecie i wzmocnienie szkoleń związkowych dotyczących pozyskiwania nowych członków i nowych organizacji zakładowych oraz roli organizatorów związkowych, ale przede wszystkim niezbędne jest wspólne przekonanie, że razem możemy więcej i skuteczniej!

Należy kontynuować działania w zakresie:

• opracowania i dystrybucji materiałów pokazujących korzyści wynikające z przynależności do Związku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pracowników oraz aktywne uczestnictwo w akcjach promujących powstawanie organizacji związkowych

• analizy przedsiębiorstw pomorskich pod kątem liczby zatrudnionych i utworzenie listy zakładów, w których nie działa związek zawodowy

• organizowania spotkań przedstawicieli małych organizacji zakładowych związane z pozyskiwaniem nowych członków

• tworzenia bazy członków Związku w Regionie.

Ważnym elementem rozwoju Związku jest promocja jego działań m.in. poprzez:

• aktywne uczestnictwo w komisjach samorządowych, radach zatrudnienia i innych ciałach społecznych zajmujących się problematyką pracowniczą

• działania informacyjne skierowane pod adresem pracodawców, wskazujące na wagę współpracy z organizacjami związkowymi

• udział w programach unijnych wraz z partnerami społecznymi w celu realizacji zadań Związku

• współpracę z organizacjami pozarządowymi o zbieżnych celach statutowych

• promocję działań Związku i jego idei wśród młodzieży szkolnej i studenckiej

• organizowanie spotkań i konferencji tematycznych poświęconych realizacji podstawowych celów programowych

• organizowanie regionalnych akcji promocyjnych

• aktywne uczestnictwo w tworzeniu rad pracowników

• realizację programu Karty Rabatowej „Grosik”.

WZD poleca Zarządowi Regionu wybranemu na bieżącą kadencję opracowanie i przyjęcie sposobów realizacji przyjętych w Uchwale programowej celów.

 

Jesteśmy przekonani, że zapewnienie zrównoważonego rozwoju mieszkańcom Pomorza powinno być najważniejszym zadaniem różnych partnerów społecznych, niezależnym od aktualnych układów politycznych i personalnych, z zachowaniem przy jego wdrażaniu ciągłości decyzji i zobowiązań.

Przyjmujemy ten program działania w roku 30-tej rocznicy powstania naszego Związku. Z całą mocą podkreślamy, że pozostaniemy wierni Bogu, Ojczyźnie i ideom solidarności społecznej w duchu zapoczątkowanych tu wielkich przemian. Odzyskaliśmy wolność i suwerenność dzięki temu, że potrafiliśmy zorganizować się w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Dziś Związek jest potrzebny, by ludziom pracy zapewnić podmiotowość i godność. To jest warunek odpowiedniego zagospodarowania odzyskanej wolności.