Posiedzenie ZRG, 8.04.2013

Uchwała ZRG nr 5/2013 w spr. bieżącej sytuacji w regionie i kraju

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym zaniepokojeniem odbiera informacje o rosnącym do blisko 15% bezrobociu w naszym województwie, spadku płac realnych, a także rosnącej ilości niewypłaconych wynagrodzeń za wykonaną pracę podaną ostatnio przez Okręgową Inspekcję Pracy. Na to nakłada się dramatyczna zapaść w pomorskiej służbie zdrowia, której symbolicznym wierzchołkiem jest sytuacja kościerskiego szpitala, a także zapowiedzi zamknięcia w br. kolejnych kilkudziesięciu placówek oświatowych. Prowadzona przez rząd polityka fiskalna prowadzi nieuchronnie do drastycznego zubożenia społeczeństwa, ograniczenia rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

W związku z tym ZRG postanawia zorganizować debatę na temat  sytuacji społeczno-gospodarczej Pomorza i skutków katastrofalnej dla rynku pracy polityki władz centralnych.

Ponadto – wobec prowadzonej w całym kraju akcji protestacyjnej – Zarząd Regionu zwraca się do wszystkich struktur Związku o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o proteście i głównych postulatach zawartych w Uchwale Komisji Krajowej.

Zarząd Regionu Gdańskiego zwraca się do wszystkich struktur w Regionie Gdańskim  o przygotowanie się do przeprowadzenia referendum w zakładach pracy na temat form dalszej akcji protestacyjnej – w przypadku braku odpowiedzi ze strony rządu na nasze postulaty do dnia 17 kwietnia br.

Uchwała ZRG  nr  6/2013 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynność w imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” Drobnica Portu Gdynia

      Zgodnie z postanowieniem § 42 ust. 9 Statutu NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, na wniosek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Drobnica Portu Gdynia, wyraża zgodę na upoważnienie osób spoza Organizacji Międzyzakładowej do dokonywania czynności w jej imieniu, tj. zgodnie z wnioskiem do prowadzenia negocjacji z pracodawcą spraw związanych ze sporem zbiorowym do dnia jego zakończenia.

Uchwała Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”nr 7 / 2013 w sprawie przyznania środków z Funduszu Wspierania Statutowych Zadań Związku

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie  uchwały KK nr 15 / 12 z dn. 27.04.2012 r. w sprawie ubiegania się o przyznanie środków z   Funduszu Wspierania Statutowych Zadań Związku, zwraca się do Komisji Krajowej o przyznanie środków z Funduszu dla Regionu Gdańskiego na rok 2013 w przewidzianej Regulaminem wysokości.