Posiedzenie ZRG, 7.02.2011

Uchwała nr 1 / 2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia budżetu ZRG na 2011 rok do realizacji

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Plan budżetu Zarządu Regionu na 2011 rok (wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym planowanych inwestycji i remontów głównych) do realizacji.

 

Uchwała nr 2  / 2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany uchwały Nr 7 / 2009 z dnia 02.03.2009 dotyczącej wysokości ryczałtów kwartalnych dla poszczególnych Oddziałów i Biur ZR (do użytku wewnętrznego)

 

Uchwała nr 3/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca realizacji programu „Wiem więcej”  

      Wykonując Uchwałę programową w zakresie informacji i promocji Związku, ZR postanawia rozpocząć realizację programu „Wiem więcej!”, którego celem jest poprawa przepływu informacji o działaniach „Solidarności” w Regionie, ale także poprawa kontaktu z organizacjami zakładowymi i monitorowanie opinii członków Związku na bieżące sprawy społeczne.

W ramach programu ZR postanawia:

  1. 1.    Rozpocząć budowę bazy mailowej wszystkich funkcyjnych Związku. W tym celu przewodniczący organizacji zakładowych w ciągu miesiąca powinni zebrać od osób, które chcą uczestniczyć w programie adresy mailowe i przekazać do Działu Informacji ZR.
  2. 2.    W ciągu miesiąca rozpocząć rozsyłanie cotygodniowego Internetowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarności” Regionu Gdańskiego.
  3. 3.    Stworzyć reprezentatywną bazę respondentów – członków Związku do badania opinii w bieżących sprawach społecznych i związkowych.
  4. 4.    Zwrócić się do organizacji zakładowych – szczególnie tych, które nie prenumerują Magazynu „Solidarności” Regionu Gdańskiego -  o  zamówienie Magazynu i jego kolportaż wśród członków Związku.
  5. 5.    Zorganizować konkurs na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie poświęcone NSZZ „Solidarność”. Pierwsza edycja konkursu obejmowałaby prace powstałe w latach 2008-2010.  ZR upoważnia Prezydium do opracowania Regulaminu konkursu, jego promocji na uczelniach i powołania komisji konkursowej.
  6. 6.    ZR postanawia wydać Informator Regionalny zawierający podstawowe informacje o Związku i zachęcający do przystępowania do „Solidarności”.

 

Uchwała nr 4/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca akcji „Razem – bezpieczniej” 

      Rozwój Związku rozumiany jako pozyskiwanie nowych członków jest podstawowym zadaniem w tej kadencji. Jego podstawą jest pozyskiwanie członków Związku  w organizacjach już istniejących i działanie na rzecz założenia nowych organizacji zakładowych. Naszym celem jest zwiększenie liczebności w Regionie Gdańskim do 50 tysięcy. Możemy to osiągnąć tylko razem – przy zaangażowaniu wszystkich struktur i działaczy  NSZZ „Solidarność”. W tym celu Zarząd Regionu postanawia podjąć  akcję „Razem -  bezpieczniej”. Chcemy, aby ta akcja stała się kontynuacją programu „Zorganizowani mają lepiej” realizowanego w całym kraju w minionym roku.

W ramach akcji „Razem – bezpieczniej” Zarząd Regionu postanawia uhonorować co roku najlepsze nowopowstałe organizacje zakładowe, a także organizacje zakładowe, które w danym okresie pozyskają najwięcej członków Związku oraz te, które zrzeszają procentowo najwięcej pracowników w stosunku do zatrudnionych. Zarząd Regionu  zobowiązuje Prezydium do opracowania w ciągu miesiąca szczegółowego Regulaminu i podania do wiadomości wszystkich organizacji związkowych w Regionie.

Zarząd Regionu postanawia także podjąć akcję „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Chcemy w ten sposób uhonorować pracodawców, którzy preferują umowy o pracę na czas nieokreślony, dbają o bezpieczeństwo pracy, współpracują ze związkami zawodowymi.  ZR zwraca się do Okręgowej Inspekcji Pracy i Marszałka Województwa Pomorskiego o wspólną realizację tej akcji.

ZR postanawia zwołać raz do roku Konferencję Programową przedstawicieli wszystkich organizacji zakładowych w Regionie, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie ww. akcji i uhonorowanie laureatów. Najbliższa Konferencja Programowa powinna być zwołana w czwartym kwartale br.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec sytuacji w woj. pomorskim

         Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie rozwojem sytuacji społeczno-gospodarczej w woj. pomorskim. Utrzymujący się od dłuższego czasu wysoki poziom bezrobocia – ponad 104 tysiące na koniec 2010 roku zarejestrowanych bezrobotnych, z których tylko 20% ma prawo do zasiłku, 40% długotrwale bezrobotnych – przy niewielkiej ilości powstających i oferowanych miejsc pracy – stwarza stan najwyższego zagrożenia dla przyszłości naszego regionu. Dodatkowym zagrożeniem jest wzrastająca grupa  bezrobotnych do 25 roku życia, którzy stanowią już 23% ogółu bezrobotnych.

Ostatnie informacje o zamiarze uruchomienia dużych zwolnień pracowników w Stoczni Marynarki Wojennej (400 osób) czy sieci Bomi (do 700 osób), potwierdzają, że mamy do czynienia z sytuacją głębokiego kryzysu gospodarczego. Wobec takich zjawisk nie możemy pozostawać bierni. Nie możemy godzić się z upadkiem kolejnej stoczni i to tak ważnej z punktu widzenia gospodarczego, jak i obronności państwa. Nie możemy godzić się bezkrytycznie na kolejne zwolnienia i odejścia z pracy pracowników o unikalnych umiejętnościach i ich bezpowrotną utratę.

Zwracamy się do władz i wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego województwa o poważną debatę na ten temat i opracowanie planu zaradczego. Zarząd Regionu Gdańskiego deklaruje wolę udziału w takiej debacie, ale jest też zdeterminowany do sięgnięcia po wszelkie dostępne środki w obronie likwidowanych miejsc pracy i w obronie społeczeństwa naszego regionu przed dalszą degradacją.