Posiedzenie ZRG, 6.02.2012

Uchwała  nr 1/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie obrony prawa pracowników do dobrych miejsc pracy

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z całą mocą podkreśla, że dobre i bezpieczne miejsca pracy to warunek właściwego i długofalowego rozwoju firm, zwiększania wydajności, a przede wszystkim – bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. Zwracamy uwagę, że takie miejsca pracy to także warunek uczciwej konkurencji.

Dlatego, w ramach ogłoszonego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” Roku Stabilnego Zatrudnienia Zarząd Regionu postanawia:

- przeprowadzić akcję informacyjną na temat zagrożeń dla pracownika związanych z umowami śmieciowymi;

- podjąć wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy próbę diagnozy na terenie naszego Regionu częstotliwości występowania umów śmieciowych;

- poprzez publikacje w związkowych mediach pokazywać dobre firmy, które inwestują w stabilne miejsca pracy i te, w których dominują „umowy śmieciowe”;

- poprzeć zgłoszony przez posła Janusza Śniadka postulat nowelizacji prawa pracy poprzez rozszerzenie uprawnień PIP o możliwość wydawania nakazów o istnieniu stosunku pracy wszędzie tam, gdzie omija się prawo i pozbawia przez to pracownika uprawnień wynikających z umowy o pracę oraz postulat zrównania obciążeń podatkiem i składką ZUS świadczonej pracy niezależnie od formy prawnej zawartej umowy;

- zaproponować – wobec lawinowo rosnącej ilości umów cywilnoprawnych zawieranych przez agencje pracy tymczasowej – ograniczenie możliwości zawierania umów przez agencje do umów o pracę tymczasową.

Upoważniamy  Janusza  Śniadka do takiej inicjatywy, a do wszystkich parlamentarzystów zwracamy się o jej wsparcie.

Nasza akcja będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy wszyscy się w nią włączymy. Dlatego apelujemy do organizacji zakładowych o aktywny udział.  Po raz kolejny apelujemy o włączenie się w naszą akcję pracodawców , którzy powinni walczyć także z dumpingiem w zakresie wynagrodzeń pracowników.

 

Uchwała nr  2 / 2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność
w sprawie przyjęcia budżetu ZR na 2012 rok do realizacji

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje plan budżetu Zarządu Regionu na 2012 rok do realizacji.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie odmowy przyznania koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla TV TRWAM 

W sierpniu 1980 roku strajkujący robotnicy domagali się „przestrzegania konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa, druku, publikacji oraz udostępnienia środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań”. To był trzeci spośród 21 sierpniowych postulatów. W tym świetle decyzja o nieprzyznaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe dla Telewizji TRWAM jest dla nas niezrozumiała i wyrażamy wobec niej zdecydowany sprzeciw. Odbieramy to jako wyraz eliminacji z debaty publicznej telewizji, która podejmuje tematykę społeczną i religijną, prawie nieobecną w innych środkach przekazu.

Eliminacja Telewizji TRWAM, to wyraz polityki konstytucyjnego ciała, jakim jest KRRiT, która nie ma nic wspólnego ani z pluralizmem medialnym, ani z zapewnieniem realizacji przez media swoistej misji społecznej.

Media dziś są niewątpliwie „czwartą władzą” kształtującą światopogląd milionów. Mamy prawo oczekiwać, że instytucje stojące na straży porządku medialnego nie będą narzucały jedynie słusznego i wygodnego dla obecnej władzy kierunku. Domagamy się cofnięcia krzywdzącej decyzji i przyznania Telewizji TRWAM odpowiedniej koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe.