Posiedzenie ZRG, 5.12.2011

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec sytuacji  na Pomorzu i w kraju

 

  1. 1.    Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów podniesienia wieku emerytalnego dla  kobiet i mężczyzn. ZR podkreśla, że dłuższe pozostawanie na rynku pracy powinno być dobrowolne i wspierane przez państwo odpowiednim systemem zachęt dla pracowników i pracodawców. Już dziś większość osób, które mogą pracować dłużej i pozwala im na to stan zdrowia decydują się na rynku pracy pozostać. Niestety, rośnie bezrobocie wśród osób starszych, gdyż pracodawcy nie są zainteresowani tworzeniem dla nich – jeśli jest taka potrzeba – alternatywnych miejsc pracy wykorzystujących ich doświadczenie i wiedzę.
  2. 2.    ZR wobec rosnącej sfery ubóstwa wyraża poważne zaniepokojenie zapowiadanymi oszczędnościami, które dotkną przede wszystkim uboższą część społeczeństwa, co w połączeniu z zapowiadanymi podwyżkami cen energii, gazu i paliwa pogłębi kryzys ekonomiczny wielu polskich rodzin, spowoduje spadek popytu wewnętrznego – głównego motoru wzrostu polskiej gospodarki, a na przyszłość – pogłębi kryzys ubezpieczeń społecznych i kryzys demograficzny.
  3. 3.    ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje, że rząd przedstawi program długofalowych działań osłonowych, które zapewnią stabilny rozwój gospodarczy i rzeczywistą partycypację w nim większości społeczeństwa a nie wąskiej grupy ludzi, z uwzględnieniem sytuacji najuboższych. W ramach tego programu oczekujemy zmian w systemie podatkowym, w tym społecznej debaty nad rzeczywistym podatkiem prorodzinnym, zwiększenie kwoty wolnej od podatku przy zmniejszeniu obciążeń podatkowych dla najmniej zarabiających. Istotnym działaniem powinno być „uszczelnienie” systemu ubezpieczeń społecznych m.in. poprzez ograniczenie zatrudnienia umożliwiającego omijanie systemu ubezpieczeń czy działanie na rzecz tworzenia dobrych miejsc pracy.
  4. 4.    Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do KK o pilne przedstawienie przez cały Związek naszych priorytetów w tym zakresie, wniesienie ich na obrady Komisji Trójstronnej i przedstawienie rządowi w celu ich realizacji.

 

Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność” w 30-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

     30 lat temu komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny, usiłując zdławić NSZZ „Solidarność” uosabiający pragnienie wolności, demokracji i godnego życia całego społeczeństwa.

     Dzięki poświęceniu tysięcy ludzi, dzięki społecznej solidarności i pomocy międzynarodowej – Jaruzelski przegrał wojnę wypowiedzianą własnemu narodowi, a naród wybił się na niepodległość.

     Dziś winni jesteśmy pamięć i hołd wszystkim tym, którzy zdali wówczas egzamin patriotyzmu i wiary, poświęcając często pracę, zdrowie, a nawet życie.      Dziękujemy wszystkim, którzy nie ugięli się i niezłomnie – pomimo więzień i represji – wszystkie lata stanu wojennego przeciwstawiali się komunistycznemu aparatowi przemocy i pozostali sumieniem narodu.

     Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w imieniu wszystkich członków Związku w naszym Regionie przekazuje braterskie słowa pamięci poszkodowanym górnikom z kopalni „Wujek” i rodzinom ofiar. Niech tu na Wybrzeżu, symbolicznym przypomnieniem tamtej zbrodni będzie postać Antoniego Browarczyka – 20-latka zastrzelonego na gdańskiej ulicy 17 grudnia 1981 roku.

      Nie przestaniemy też upominać się o sprawiedliwość, o osąd – nie tylko historii, ale niezależnych sądów wolnej Polski. Nie mamy żadnej wątpliwości, że takiemu osądowi powinni podlegać wszyscy ci, którzy do cierpień narodu się przyczynili, którzy chcieli polską „Solidarność” podzielić i zniszczyć.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w związku z rocznicą zbrodni w 1970 roku 

       Zbliża się kolejna rocznica grudniowej zbrodni ludobójstwa w 1970 roku. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nie przestanie domagać się sprawiedliwego osądzenia tych, którzy tworzyli system zniewolenia, a w 1970 roku kierowali zbrodniczym atakiem na robotników Wybrzeża walczących o chleb i godną pracę. Przebaczenie jest ważne ale musi być poprzedzone aktem sprawiedliwości w imieniu prawa wolnej Polski. Dopiero wtedy możemy mówić o amnestii i zamazaniu win.

 

 

Uchwała nr 9/2011  Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie. powołania komisji konkursowej w ramach programu „Razem – bezpieczniej!”

  1. 1.    Zarząd Regionu realizując Uchwałę „Razem-bezpieczniej!” przyjętą w lutym br., na podstawie Regulaminu konkursu powołuje Komisję konkursową, której celem będzie wyłonienie organizacji zakładowych/międzyzakładowych i wydziałowych w naszym Regionie wyróżniających się aktywnością na rzecz organizowania pracowników w składzie:

1) Roman Kuzimski

2) Jacek Rybicki

3) Tadeusz Szymański

4) Andrzej Siewruk

5) Jerzy Protasewicz

2. Wyniki prac Komisji zostaną przedstawione na spotkaniu przedstawicieli organizacji zakładowych w dniu 20 stycznia 2012 roku.