Posiedzenie ZRG, 5.03.2012

Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie inicjatywy referendum emerytalnego

       W związku ze złożeniem w dniu 16 lutego przez Przewodniczącego KK Piotra Dudę na ręce marszałek Sejmu  Ewy Kopacz blisko 1,5 miliona podpisów zebranych pod inicjatywą referendalną NSZZ „Solidarność” w sprawie powszechnego wieku emerytalnego i rozpoczęciem w ten sposób drogi legislacyjnej naszego projektu uważamy, że należy wesprzeć działania promujące nasze rozwiązanie, sprzeciwiające się podwyższaniu wieku emerytalnego, zmuszając również stronę rządową do poważnego dialogu i dyskusji nad naszą propozycją.

Jesteśmy przekonani, że podstawową trudnością będzie doprowadzenie do uchwalenia przez polski Parlament referendum zgodnie z naszym wnioskiem i wolą podpisanych pod nim osób. Wiemy również, że ośrodkiem decyzyjnym w tej niezwykle istotnej sprawie jest Premier i Rada Ministrów. I to Premiera jako osobę, która zapowiedziała zmianę wieku emerytalnego w swoim expose należy nakłonić do pozytywnej dla nas w tej materii decyzji.

Uważamy za wskazane zorganizowanie pikiety ciągłej pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów w Warszawie, trwającej codziennie od 19 marca. Równolegle  ta pikieta winna być wsparta ciągłymi działaniami medialnymi na szczeblu ogólnopolskim propagującymi naszą inicjatywę.

Jednocześnie Zarząd Regionu Gdańskiego wyraża swoje zaskoczenie przyłączeniem się delegacji NSZZ „Solidarność” do zupełnie innej propozycji , co sprawia wrażenie oddania inicjatywy w sprawie referendum emerytalnego i wywołuje zupełnie niepotrzebnie wątpliwości wśród osób, które podpisały się pod naszym wnioskiem.

 

Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność’ w sprawie sytuacji Stoczni Marynarki Wojennej

     Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” od wielu lat monitoruje sytuację Stoczni Marynarki wojennej w Gdyni i razem z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej wiele razy interweniował  w Ministerstwie Obrony, domagając się określenia jasnej i wieloletniej polityki w zakresie obronności państwa na morzu.

Niestety, polityka władz rządowych nie wspiera polityki morskiej,  ani tym samym  Stoczni produkującej okręty wojenne. Takim ewidentnym przykładem są losy korwety „Gawron”, której budowa pochłonęła prawie pół miliarda złotych i z ukończenia budowy której zrezygnowano. Decyzja ta będzie miała oprócz olbrzymich strat finansowych także znaczący wpływ na losy Stoczni Marynarki Wojennej i jej załogi. Doprowadzi to naszym zdaniem do całkowitej likwidacji tej specjalistycznej stoczni.

Jesteśmy zdumieni i zbulwersowani faktem, iż Polska, kraj który walczył dziesiątki lat o dostęp do morza, kraj, dla którego morze jest oknem na świat – decyduje się na powolną rezygnację z obrony tego obszaru. Jest – naszym zdaniem – jeszcze czas na zweryfikowanie tej polityki, na wykorzystanie fachowej załogi i możliwości Stoczni do budowy nowoczesnych okrętów wojennych. Jest czas, aby Bałtyk mógł być chroniony przez okręty wybudowane dla polskiej marynarki i przez polską Stocznię.

Wobec potęgującego się zagrożenia dla SMW i możliwości dalszej utraty miejsc pracy, oczekujemy od czynników rządowo-ministerialnych zorganizowania spotkania odnośnie dalszych losów Stoczni marynarki Wojennej i załogi z udziałem wszystkich zainteresowanych.

 

Uchwała nr 3/2012 ZRG  NSZZ „Solidarność” w sprawie zwołania XIII WZD

           ZRG NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać XIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w dniu 29 maja 2012 r. Miejscem obrad będzie siedziba firmy „FAMOS” w Starogardzie Gdańskim.

 

Uchwała nr 4/2012 ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie wykonania budżetu ZR za 2011  r.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje wykonanie budżetu  Zarządu Regionu  za 2011 rok.

 

Uchwała nr 5/2012 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  w sprawie rozwoju Związku

     Realizując Uchwałę programową, w której stwierdza sie: „Zwiększenie liczby członków Związku w istniejących organizacjach zakładowych i międzyzakładowych oraz powstawanie nowych organizacji związkowych… to podstawowe zadania wewnętrzne, konieczne dla rozwoju Związku”, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia:

  1. przedstawić  Walnemu Zebraniu Delegatów propozycję powołania funduszu na rzecz rozwoju Związku
  2. zorganizować cykl 20 szkoleń – dla wytypowanych w oparciu o analizę liczby członków i zatrudnionych  organizacji zakładowych – dotyczących rozwoju Związku.
  3. powołać w każdym oddziale zespół ds. rozwoju Związku.
  4. kontynuować określone w Uchwale „Razem – bezpieczniej” działania.

ZRG NSZZ „Solidarność” zobowiązuje organizacje zakładowe do wyznaczenia w swoich organizacjach osoby odpowiedzialnej za rozwój i pozyskiwanie nowych członków.  ZRG przypomina, iż niesystematyczność oraz brak ankiet z organizacji zakładowych utrudnia a w wielu przypadkach uniemożliwia działania na rzecz pozyskania nowych członków i rozwoju Związku.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium ZRG do opracowania szczegółów i realizacji uchwały.