Posiedzenie ZRG, 4.02.2013

Uchwała  nr 3/2013 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia budżetu ZR na 2013 rok do realizacji

          Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ przyjmuje plan budżetu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność’ na rok 2013 do realizacji.

Stanowisko w sprawie odrzucenia przez sejm RP obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dot. firmy LOTOS S.A.

      Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje odrzucenie przez rządzącą koalicję parlamentarną – bez jakiejkolwiek próby osiągnięcia kompromisu – kolejnej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zachowania przez Skarb Państwa większościowego pakietu udziałów w spółce LOTOS SA.

Ta decyzja w praktyce umożliwi pozbycie się przez Państwo kontroli nad jedną z największych spółek paliwowych w tej części Europy, co może doprowadzić do dalszej utraty suwerenności w tym zakresie, a budżet narazi na utratę potencjalnych dochodów z dywidendy.

Dodatkowo pokazuje to po raz kolejny, że dla tej władzy jakikolwiek dialog            ze społeczeństwem jest zbędny, a konstytucyjne prawa obywateli – są fasadą dla jedynie słusznych racji rządzącej ekipy.

Szczególnie godny potępienia jest fakt, że za wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy głosowali wszyscy pomorscy posłowie PO.  Dopóki nie będziemy wyciągali wniosków z takiego zachowania w trakcie kolejnych wyborów, dopóty będziemy lekceważeni i oszukiwani.

Wsparliśmy obywatelską inicjatywę ustawodawczą podpisami wielu członków Związku w naszym Regionie i będziemy dalej wspierali wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia zakładanego celu.

 

Stanowisko ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów zmian w prawie pracy

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia kierunek, jaki przyjęły prace nad zmianami w przepisach prawa pracy.   Przedkładane przez rząd w ostatnim czasie propozycje nie mają, naszym zdaniem, nic wspólnego z działaniami antykryzysowymi i próbami znalezienia rozwiązań skutecznie chroniących polską gospodarkę przed kryzysem.

Sprzeciwiamy się i będziemy sprzeciwiali wszelkimi dostępnymi środkami takim propozycjom.

Wydłużanie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy,  wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy z możliwością obniżania jednostronnie wynagrodzenia pracownikowi jest bardzo dotkliwe dla pracujących. Nie mają one nic wspólnego z działaniem na rzecz ożywienia gospodarki i wsparcia dobrych miejsc pracy. Próby obniżania za wszelką cenę tzw. kosztów pracy, które i tak należą do najniższych w Europie, będą dalej destabilizowały polski rynek pracy i czyniły nas zagłębiem taniej siły roboczej.

W Polsce od kilku co najmniej lat osłabiana jest pozycja pracownika, pozbawiany jest on większości zabezpieczeń socjalnych albo ich poziom jest obniżany poniżej wszelkich standardów występujących w innych krajach Unii Europejskiej. Wszelkie dane pokazują, że nasze prawo pracy pozwala na najbardziej elastyczne formy zatrudniania, czego dowodem jest choćby największa w Europie ilość umów zawieranych na czas określony, największa w Europie liczba pracowników wykonujący pracę w formie samozatrudnienia, jak też rekordowa ilość osób pracujących na umowach cywilno – prawnych ( szacuje się, że do 30 – roku życia ponad 60 % wykonuje pracę w oparciu o takie umowy). W świetle tych faktów przedstawione propozycje są dalszym przerzucaniem potencjalnych kosztów kryzysu na pracowników, co w perspektywie długofalowej będzie szkodliwe dla całej gospodarki.

ZRG oczekuje takich działań, które będą chroniły miejsca pracy, wzmacniały krajowy popyt, przybliżały polską gospodarkę do standardów europejskich nie tylko pod względem wydajności, ale także organizacji pracy, innowacyjności, wreszcie bezpieczeństwa zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika. Taki program można wypracować wyłącznie w drodze dialogu społecznego, transparentnego i opartego na uczciwym podejściu do partnerów. Tylko wtedy nasza walka z kryzysem będzie skuteczna, a więc obroni ogół społeczeństwa a nie garstkę wybranych.