Posiedzenie ZRG, 4.04.2011

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie zatrudnienia

ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uważa, że jednym z kluczowych problemów pomorskiego rynku pracy jest rosnąca liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i umowach o pracę na czas określony. Zarząd Regionu z całą mocą podkreśla, że umowy cywilno-prawne (kontrakt, samozatrudnienie, umowa o dzieło, umowa zlecenie i in.) powinny być stosowane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, zgodnie z wymogami kodeksu pracy. Za niedopuszczalne uznajemy stosowanie powszechne takich umów w celu uzyskania oszczędności czy większego podporządkowania pracowników niepewnych swojego miejsca pracy, często poprzez wywieranie presji na pracownikach, aby założyli tzw. własną działalność gospodarczą. Podkreślamy, że koszty pracy w Polsce i tak należą do najniższych w Europie.

Domagamy się od władz stanowczych działań, które ograniczą ten proceder, szczególnie dziś, gdy tak wiele miejsca poświęca się stabilności systemu  ubezpieczeniowego. ZR podkreśla, że masowe zatrudnienie na umowy cywilno-prawne nie tylko pozbawia pracowników podstawowych praw wynikających z kodeksu pracy, ale w istotny sposób uszczupla wpłaty do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

ZR zwraca się do Państwowej Inspekcji Pracy o zdecydowaną walkę z – naszym zdaniem  – powszechnymi patologiami w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych z pracownikami, którzy powinni być zatrudnieni na umowy o pracę, a także wspólną konsekwentną kampanię na rzecz „dobrego zatrudnienia”.

Zwracamy się również do pracodawców – zawierajcie z pracownikami umowy o pracę! Inwestycja w ludzi naprawdę się opłaca! W tych przypadkach, w których wymaga tego przyszłość firmy – podejmujcie dialog ze związkami zawodowymi. Pracownikom też zależy na rozwoju zakładu, bo to oznacza dla nich miejsce pracy.

Apelujemy też do samych pracowników – nie dajcie się zwieść pozornym zwiększeniem wynagrodzenia! Taki system zatrudnienia w istotny sposób ogranicza wysokość Waszej przyszłej emerytury, pozbawia Was praw pracowniczych, także  w przypadku choroby czy wypadku. Organizujcie się w „Solidarności” – to da możliwość skuteczniejszej obrony Waszych podstawowych praw, w tym prawa do godnej i bezpiecznej pracy.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  w sprawie prywatyzacji w Porcie Gdynia

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ :Solidarność” ocenia negatywnie wieloletni konflikt pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a związkami zawodowymi w  odniesieniu do  prywatyzacji spółek portowych,  w którym działania ZMPG S.A.  eskalują niepokoje społeczne, a także szkodzą szeroko rozumianemu interesowi gospodarki morskiej i regionalnej.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia  w sporze dotyczącym prywatyzacji Spółki WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia  Spółka z o.o. zmierzające do :

  1. utrzymania miejsc pracy pracowników poprzez podpisanie przez związki zawodowe pakietu  gwarancji pracowniczych oraz inwestycje polegające na budowie nowych jednostek gwarantujące rozwoju spółki
  2. bezwarunkowego zachowania Naszej Narodowej  Polskiej Bandery na      jednostkach pływających
  3. zachowania dotychczasowej siedziby spółki ( Port Gdynia )
  4. utrzymanie przedmiotu działalności spółki w zakresie holowań  portowych i pełnomorskich oraz usług cumowniczych na dotychczasowym poziomie.

Wobec zagrożenia utraty polskiej bandery przez jednostki pływające WUŻ Gdynia i wobec braku gwarancji pracowniczych, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  postuluje do Ministerstwa Skarbu Państwa o rozważenie celowości dalszej prywatyzacji spółek portowych.

Uchwała nr 6/2011 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotycząca wywieszenia banera upamiętniającego rocznicę zbrodni katyńskiej oraz tragedię smoleńską

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z korespondencją w wyżej wymienionej sprawie a w szczególności z odpowiedzią Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na pismo z 31 marca 2011 r. sygnowaną przez Pokolenia Lechii Gdańsk – akceptuje treść banera oraz szatę graficzną i podejmuje decyzję o wywieszeniu banera na części budynku zajmowanej przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.