Dokumenty XVI WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 27 czerwca 2018 r.

Stanowisko nr 1
ws. 100-lecia Niepodległej

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości składa hołd i podziękowania wielu pokoleniom Polaków, powstańcom listopadowym, styczniowym, śląskim i wielkopolskim, dzięki którym możemy korzystać z owoców niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej.

Pamiętamy o bohaterstwie walczących o niepodległość Ojczyzny z czasów I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzach II wojny światowej, powstańcach warszawskich, żołnierzach niezłomnych. Wyrazy szacunku i pamięci kierujemy do Ofiar Grudnia 1970 i ich rodzin, osób represjonowanych w stanie wojennym, uczestników strajków z 1980 i 1988 roku i do wielu bezimiennych bohaterów – dzięki którym Polska odzyskała suwerenność.

Pamiętamy, że to z ogromnego wysiłku i poświęcenia tak wielu – powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, którego jesteśmy kontynuatorami. To dla nas wielkie zobowiązanie, ale i wyzwanie.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów zwracają się do członków Związku i wszystkich mieszkańców regionu o włączenie się w godne uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Pamięć o tamtych wydarzeniach i towarzyszącym im oczekiwaniach musi pozostać zobowiązaniem dla rządzących, dla nas wszystkich.

To od nas obecnie zależy, jaka jest i będzie Polska, jaki dialog społeczny, prawa pracownicze, sytuacja rodzin, zasady państwa praworządnego i solidarnego.

 

Stanowisko nr 2
ws. sytuacji pracowników Port Gdański Eksploatacja S.A.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z głębokim niepokojem przyjęło informacje zawarte w Stanowisku nr 2/2018 z dnia 26.06.2018 r. Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” (w załączeniu) o bardzo trudnej sytuacji pracowników Port Gdański Eksploatacja S.A.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje pełne poparcie dla Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PGE S.A. oraz dla dalszych działań Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w sprawie obrony miejsc pracy i zabezpieczenia podstawowych praw pracowniczych i związkowych gdańskich portowców.

 

Stanowisko nr 3
ws. sytuacji w oświacie

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania podejmowane przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji oraz patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów popierają takie postulaty „Solidarności” oświatowej, jak:

1.             Zapewnienie finansowania edukacji adekwatnego do stawianych wymagań – w tym godnego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli, ale też pracowników administracji i obsługi szkolnej. Potrzebne jest wprowadzenie stałego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń, w szczególności przywrócenie corocznej waloryzacji oraz podwyżki wynagrodzeń realizowanych od 1 stycznia każdego roku tak, aby polski nauczyciel był wynagradzany na średnim poziomie obowiązującym w krajach Unii Europejskiej.

2.             Przyjęcie zmian w ustawie Karta nauczyciela, w takich sprawach, jak awans zawodowy, ocena pracy nauczycieli oraz jednoznaczne uregulowanie tzw. godzin pokarcianych – niepłatnych, a także zapewnienie środków m.in. na organizację zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć sportowych, turystycznych, kulturalnych, realizację opieki psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

3. Przyjęcie realnego programu osłonowego dla nauczycieli w związku z wdrażaniem zmian ustroju szkolnego (np. wydłużenie stanu nieczynnego dla nauczycieli; poprawa mechanizmu opiniowania projektów organizacji szkół; dobrowolne odejścia – rekompensaty; itd.). Problem może się pojawić szczególnie w roku szkolnym 2019/2020, kiedy ostatecznie przestaną istnieć gimnazja. Dotyczyć będzie także pracowników administracji i obsługi szkolnej.

4. Przywrócenie obowiązku corocznych negocjacji ze związkami zawodowymi regulaminów wynagrodzeń nauczycieli.

5. Wdrożenie maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych – na każdym etapie edukacyjnym. Problem staje się szczególnie ważny od roku szkolnego 2019/2020, gdy przez 4 lata w szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki uczniów.

6. Wprowadzenie dodatku dla nauczycieli, którzy łączą etat w kilku szkołach, rekompensujący im koszty dojazdu. Jest to szczególnie ważne w szkołach oddalonych od siebie – np. na terenach wiejskich.

7. Zagwarantowanie równowagi między uprawnieniami uczniów i rodziców a uprawnieniami szkoły i nauczyciela, w tym: rozważenie zniesienia możliwości promocji z oceną ndst.; przywrócenie drugoroczności na każdym poziomie edukacyjnym; przywrócenie skali ocen 1-6 w pierwszym etapie edukacyjnym; zniesienie prawa ucznia pełnoletniego do samodzielnego usprawiedliwiania się.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów zwracają uwagę, że oświata, w tym odpowiednia pozycja nauczycieli, nie jest tylko wydatkiem finansowym, ale dobrem całego narodu, ważną inwestycją w przyszłość młodego pokolenia. Stąd także płaca w szkolnictwie musi być konkurencyjna w stosunku do płac w innych branżach. Tylko wówczas do zawodu nauczycielskiego będą trafiali najlepiej przygotowani absolwenci uczelni, a dobre kształcenie i wychowanie jest warunkiem niezbędnym rozwoju Rzeczpospolitej. Potrzebny jest też stały, rzetelny dialog w sprawach edukacyjnych.

 

Stanowisko nr 4
ws. programu „Różnorodny Gdańsk – model na rzecz równego traktowania”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciw tym rekomendacjom, które nadają zbyt wiele przywilejów środowisku LGBT+, w tym wprowadzaniu do szkół programu przedwczesnej seksualizacji dzieci w programie „Różnorodny Gdańsk – model na rzecz równego traktowania”, który ma być przedmiotem obrad podczas najbliższego posiedzenia Rady Miasta Gdańska.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów stoją na stanowisku, że tego rodzaju propozycje powinny być przedmiotem szerszej i dłuższej dyskusji. Zaskakujące jest, że program, który zawiera wiele treści edukacyjnych i zadań dla szkół, nie był nawet opiniowany przez środowisko oświatowe, w tym Komisję Edukacji Rady Miasta Gdańska.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów zwracają uwagę, że szczególnej ochronie podlega RODZINA, co zapewnia między innymi art. 48 Konstytucji RP, który brzmi:

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

Szczególnej ochronie powinna też podlegać szkoła, która realizuje program wychowawczo-profilaktyczny uchwalany przez rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (Art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami). Szkoda, że w liczącym 178 punktów programie nie znalazł się żaden odnoszący się do dyskryminacji pracowników za przynależność związkową, a przecież ochrona przed takim traktowaniem jest także gwarantowana w Konstytucji RP.

Delegaci zwracają uwagę na szereg innych pilnych spraw i problemów do podjęcia, w tym na rzeczywistą troskę o rodziny, osoby niepełnosprawne, absolwentów szkół i uczelni, by przeciwdziałać emigracji młodych gdańszczan. Akcent na powyższe sprawy w polityce Miasta Gdańska w obszarze wyrównywania szans jest oczekiwany przez wszystkich mieszkańców Gdańska, jak również delegatów na WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Stanowisko nr 5
ws. sytuacji w Gdynia Container Terminal SA

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z dumą i satysfakcją odnotowało fakt powstania organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w GDYNIA CONTAINER TERMINAL SA.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje uznanie dla członków NSZZ „Solidarność”, którzy pomimo wielu działań pracodawcy mających charakter antyzwiązkowy – nie ulegli. Wykazali się odwagą, determinacją, mądrością i rozwagą w walce o lepsze warunki pracy – w postaci Układu Zbiorowego Pracy i utrzymali niezależność swojej organizacji związkowej.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” udziela swojego pełnego poparcia Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” dla jej postulatów i działalności. Jednocześnie wzywa Zarząd GCT SA do:

1. Przywrócenia do pracy zwolnionego Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” – Marka Szymczaka.

2. Zaprzestania działań o charakterze represyjnym wobec działaczy i członków NSZZ „Solidarność”.

3. Zakończenia niepotrzebnych sporów sądowych.

4. Prowadzenia rzeczywistego dialogu społecznego z NSZZ „Solidarność” i zawarcia Układu Zbiorowego Pracy.

 

Stanowisko nr 6
ws. sytuacji w portach

W świecie, w którym 90 proc. handlu odbywa się drogą morską, dokerzy i porty stanowią jedne z najważniejszych kół zamachowych napędzających gospodarkę.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje pełne poparcie i udzieli wszelkiej możliwej pomocy Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” dla stworzenia jednolitych, wysokich standardów pracy w postaci Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Dokerów, a także w jego zawarciu.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż przyszłość polskich portów i portowego rynku pracy musi uwzględniać sprawy społeczne, pracownicze i związkowe, a uczciwy dialog społeczny jest jednym z elementów zrównoważonego rozwoju.

Wzywamy pracodawców sektora portowego do podjęcia dialogu z Krajową Sekcją Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla pracowników portowych zabezpieczających ich słuszne interesy.

 

Stanowisko nr 7
ws. zwolnionych z pracy pracowników

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki sprzeciw w związku z łamaniem Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez sądy wobec bezprawnie zwolnionych z pracy pracowników.

Sądy pracy warunkując przyjęcie pozwu lub skargi pracownika przez uiszczenie wpisu sądowego oraz orzekając wysokie koszty procesowe w przypadku przegrania procesu, stały się w istocie organami represji w Rzeczypospolitej.

WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wzywa organy państwa do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapewnienia ochrony praw pracowniczych i praw człowieka w Polsce.

 

Stanowisko nr 8
ws. sytuacji działaczy opozycji

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do organów Państwa i Parlamentu RP o przeprowadzenie zmian prawnych w celu zwolnienia od kosztów sądowych i procesowych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Zdaniem Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwolnienia powinny dotyczyć nie tylko pozwów i skarg w sprawie odszkodowań w okresie PRL-u, lecz także z tytułu przypadków bezprawia organów państwa i pracodawców w okresie III RP.

 

Stanowisko nr 9
ws. zmiany umów o pracę na umowy cywilnoprawne

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia nadal trwające w placówkach służby zdrowia zamiany umów o pracę na umowy cywilnoprawne. W formie tzw. kontraktów jest zatrudniona coraz większa grupa pracowników służby zdrowia. Problem ten dotyczy już nie tylko lekarzy czy pielęgniarek i położnych, ale również innych grup zawodowych, m.in.: ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych. Pracodawcy w dalszym ciągu wykorzystują taką formę zatrudnienia, głównie dlatego, że osób świadczących usługi jako jednoosobowe podmioty gospodarcze nie dotyczą limity i normy pracy określone w ustawie o działalności leczniczej. Prowadzi to do sytuacji, w której tzw. kontraktowcy pracują nawet po kilkadziesiąt godzin pod rząd, co stwarza zagrożenie nie tylko dla pacjentów, ale także dla nich samych. Co więcej, osób zatrudnionych na „kontraktach” nie dotyczą przepisy z zakresu prawa pracy, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wynagrodzenia za pracę i wiele innych.

Pozbawienie ochrony prawnej, jaka jest przewidziana w prawie pracy, jest działaniem na szkodę pracowników oraz ich rodzin. Przeciw takim działaniom stanowczo protestujemy.

 

Stanowisko nr 10
ws. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że poziom płac w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest niewystarczający w relacji do rangi i odpowiedzialności tych zawodów. Jednocześnie zaniepokojenie budzi opieszałość Rządu przy wprowadzaniu zmian do ustawy (prace trwają od roku).

W pełni popieramy działania Sekretariatu Ochrony Zdrowia, mające na celu w szczególności doprowadzenie do ustalenia wyższych wskaźników płacy, będących podstawą naliczenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz objęcie zapisami ustawy w sposób obligatoryjny również wszystkich pracowników niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych.

 

Stanowisko nr 11
ws. outsourcingu w zakładach opieki zdrowotnej

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia stosowanie outsourcingu w placówkach służby zdrowia. Przyjmowanie przez pracodawców strategii zarządzania, która polega na zlecaniu firmom zewnętrznym wykonywania coraz większej liczby zadań, mających bezpośredni związek z działalnością zlecającego, prowadzi do realnego pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników, a także do pogorszenia jakości usług przeniesionych do outsourcingu.

Firmy zewnętrzne, chcąc utrzymać się na rynku, obniżają wynagrodzenia pracowników, zmniejszają liczbę pracowników i jednocześnie zwiększają zakres obowiązków u pozostałych. Pracownicy są przepracowani, zmęczeni i nie stać ich na regenerację sił, a w efekcie pracodawca kupuje gorszą usługę.

 

Stanowisko nr 12
ws. uproszczenia zasad wyborczych NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o uproszczenie zasad wyborczych na poziomie wyborów w kołach i organizacjach wydziałowych łącznie z wprowadzeniem tych zmian do statutu NSZZ „Solidarność”.

Gdańsk, 27 czerwca 2018 r.

Przewodniczący WZD

Andrzej Kościk