Dokumenty XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, 9 czerwca 2016 r.

Apel XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do wszystkich organizacji związkowych Regionu o  wsparcie i zaangażowanie w zbiórkę podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Sprawiedliwy Transport Europa (Fair Transport Europe) – Równe Traktowanie Wszystkich Pracowników Transportu”.

Stanowisko nr 1

XV WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wieku emerytalnego

Delegaci XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oczekują możliwie najszybszej realizacji jednej z podstawowych obietnic wyborczych rządzącego ugrupowania – przywrócenia możliwości odejścia na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pracownicy powinni też mieć możliwość alternatywnego rozwiązania – odejścia na emeryturę po 35-letnim okresie składkowym dla kobiet i 40-letnim dla mężczyzn.

Nie kwestionujemy potrzeby stopniowego wydłużania okresu aktywności zawodowej, ale musi to być dobrowolna decyzja samych zainteresowanych. Nie ulega wątpliwości, że okres aktywności zawodowej będzie się wydłużał, gdy wydłuży się życie w zdrowiu, a Państwo stworzy system zachęt dla ludzi starszych do kontynuowania kariery zawodowej, jak choćby zachęty dla pracodawców w oferowaniu innych stanowisk pracy dla osób starszych, umożliwiających wykorzystanie ich doświadczenia zawodowego także dla pożytku firmy. W przeciwnym wypadku może to doprowadzić – co miało miejsce w ostatnich latach – do zwiększenie bezrobocia w tej grupie wiekowej, a w konsekwencji do dodatkowych kosztów dla budżetu. Oczekujemy również, iż będą temu towarzyszyły działania na rzecz uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych, w tym zmiany skandalicznych rozwiązań umożliwiających najlepiej wynagradzanym omijanie ustawowej wysokości składek.

Poprzednia koalicja rządząca wprowadziła w pośpiechu i bez przygotowania ustawowe wydłużenie wieku emerytalnego, depcząc konstytucyjną zasadę dialogu społecznego, lekceważąc ponad 2,5 miliona podpisów i łamiąc wyborcze obietnice, co – naszym zdaniem – przyczyniło się do jej wyborczej klęski.

Rozumiemy ograniczenia budżetowe związane z koniecznymi nakładami na wsparcie rodzin wielodzietnych i przeciwdziałanie katastrofie demograficznej, programu  „mieszkań dla młodych”, który może skutecznie przeciwdziałać rosnącej emigracji zarobkowej czy budowy silnej polskiej armii. Niemniej dla nas równie ważnym priorytetem jest osłona tych, którzy całe życie ciężko pracowali, a dziś wolna Polska każe im pracować ponad siły często aż do śmierci.

Stanowisko nr 2

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 9 czerwca 2016 roku ws. sytuacji w oświacie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania podejmowane przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości edukacji  oraz patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów popierają takie postulaty „Solidarności” oświatowej, jak:

1. zapewnienie finansowania edukacji adekwatnego do stawianych wymagań – w tym godnego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli, (które nie były waloryzowane od 2012 r. ) ale też pracowników administracji i obsługi szkolnej,

2. faktyczne zniesienie nieodpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Nowe brzmienie w/w artykułu, które będzie obowiązywać od 1 września 2016 r., jest mało precyzyjne, budzi sprzeciw środowiska oświatowego i grozi pogorszeniem warunków pracy nauczycieli,

3. zagwarantowanie równych praw pracowniczych – zapisanych w ustawie Karta Nauczyciela – wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez różne organy prowadzące,

3. opracowanie systemu wyłaniania kadry kierowniczej poprzez obligatoryjność konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz rozliczenia z realizacji zgłoszonej koncepcji rozwoju szkoły pod koniec mijającej kadencji,

4. zmianę aktualnej podstawy kształcenia ogólnego, m. in. przez właściwe nauczanie historii Polski, czy kanon lektur oraz zagwarantowanie równowagi między prawami i obowiązkami uczniów i rodziców a uprawnieniami szkoły i nauczycieli,

5. określenie  standardu stanowiska pracy nauczyciela oraz maksymalnej liczebności uczniów  w klasach,

6. zapewnienie rozwoju szkolnictwa zawodowego, m. in. przez rozwój centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego, tworzenie klas przysposabiających do pracy, zatrudnianie doradców zawodowych,

7. zapewnienie uczniom w każdej szkole opieki medycznej  w tym: stomatologicznej, lekarskiej pielęgniarskiej  oraz psychologicznej i pedagogicznej,

8. przyjęcie realnego programu osłonowego  dla nauczycieli, zarówno wobec już wprowadzonych jak i  planowanych zmian ustroju szkolnego (np.  poprzez wydłużenie  okresu stanu nieczynnego, emerytur pomostowych),

9. wzmocnienie uprawnień reprezentatywnych związków zawodowych, w tym przywrócenia obowiązku corocznego negocjowania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli z samorządami terytorialnymi.

10. Delegaci  Walnego Zebrania Delegatów zwracają uwagę, że kompetentne, oparte na DIALOGU i merytorycznej debacie propozycje zmian powinny wpłynąć nie tylko na poprawę warunków pracy w szkołach,  ale również na poprawę jakości kształcenia i wychowania młodych pokoleń Polaków.

Stanowisko nr 3

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie koniecznych działań w systemie ochrony zdrowia

XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaniepokojone brakiem realizacji programu wyborczego w służbie zdrowia oczekuje od rządu RP:

1.  Niezwłocznego przedstawienia, zgodnie z deklaracją Pani Premier Beaty Szydło, „mapy drogowej” wskazującej sposób dochodzenia do objęcia podwyżkami wszystkich grup pracowniczych, zatrudnionych w ochronie zdrowia.

2. Niezwłocznego przedstawienia do konsultacji społecznych harmonogramu zmian systemowych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania systemu.

3. Powstrzymania wyprzedaży szpitali i przychodni. Za konieczne uznajemy przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej oraz uchwalenie ustawy o sieci szpitali.

4. Zintensyfikowania prac nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przywracającej Inspekcję Sanitarną w struktury Ministerstwa Zdrowia, a tym samym powrót do właściwego działania Inspekcji w naszym kraju. Jednocześnie przeciwstawienia się próbom odebrania Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji i przekazanie ich Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Apelujemy o rzetelny dialog społeczny w kluczowych dla służby zdrowia sprawach i pilne rozpoczęcie realizacji programu PiS w ochronie zdrowia.

Stanowisko nr 4

XV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wynagrodzeń pracowników muzeów

XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Marszałka Województwa Pomorskiego o pilne rozpoczęcie rozmów w kwestii wynagrodzeń pracowników muzeów, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 18.05.2016 r. przez Międzyregionalną Sekcję Muzeów Regionów Gdańskiego i Słupskiego.

Walne Zebranie Delegatów zwraca uwagę, że jest to grupa pracownicza w  gronie najgorzej zarabiających branż w Polsce.

Gdańsk, 9 czerwca.2016 r.

Przewodniczący WZD
Andrzej Kościk