Cytat tygodniaCytat tygodnia


Gdy­by większość Po­laków w obec­nej sy­tuac­ji wkroczyła na drogę praw­dy, sta­libyśmy się na­rodem wol­nym już teraz. Ks. Jerzy Popiełuszko