Związkowcy o sobie

Gdańscy związkowcy pozytywnie oceniają informację związkowa oraz organizację akcji protestacyjnych  – wynika z raportu, który powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród delegatów na WZD Regionu Gdańskiego w maju br. W badaniu wzięło udział 90 proc. delegatów obecnych na regionalnym zjeździe gdańskiej „Solidarności”.

 

Dobra ocena Regionu

 

Delegaci na WZD dobrze ocenili działalność Regionu Gdańskiego w połowie kadencji właściwie we wszystkich wskazanych obszarach. 40 proc. członków „S” uważa, że ogólna kondycja Związku poprawiła się od ostatniego WZD (12 proc. ma zdanie przeciwne). Najwięcej wskazań pozytywnych uzyskały: informacja związkowa oraz koordynowanie działań Związku w tym akcji protestacyjnych (ponad 90 proc. ocen pozytywnych). Niewątpliwie na ten wynik wpływ miały z jednej strony liczne akcje mobilizujące aktywność związkowców w okresie wiosny 2012 roku, a także inicjatywy (strona www) w zakresie przekazu informacji. Z kolei najwięcej negatywów otrzymał obszar „pozyskiwania nowych członków” (26 proc. przy 57 proc. ocen pozytywnych), promocja działań Związku (21 proc. przy 71 proc. ocen pozytywnych) i „inicjatywy prawodawcze i opinie merytoryczne” – 17 proc. ocen negatywnych.

Pozytywna ocena działań Regionu w zakresie podstawowych zadań znajduje także odbicie w ocenie całościowej kondycji NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim przez delegatów na Walne Zebranie. Odpowiadając na pytanie: Czy od ostatniego WZD (czerwiec 2010 – dop. Red.) kondycja NSZZ „Solidarność” w Regionie jako całej organizacji poprawiła się czy pogorszyła? -  40% ankietowanych uważa, że nastąpiła poprawa, a 12% – że pogorszyła się. (Zob. Wykres 22) W przypadku ocen ogólnych (całościowych) zdecydowanie więcej osób (aż 46%) uważa, że sytuacja się nie zmieniła. Oczywiście, na taką ocenę rzutuje też ogólna sytuacja na rynku pracy w woj. pomorskim, niemniej widać wyraźnie, że możemy być bardziej zadowoleni z konkretnych działań podejmowanych przez „S”.

Czytaj też część 1…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę