Związkowcy i pracodawcy razem o dialogu

Zmiany w systemie dialogu społecznego na szczeblu wojewódzkim były tematem kolejnego już spotkania przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców. Ty razem przedstawiciele regionalnych struktur NSZZ „Solidarności”, OPZZ, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Konfederacja Lewiatan spotkali się 25 lipca w siedzibie PIRMiŚP.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż zmiany legislacyjne dotyczące dialogu instytucjonalnego powinny iść w kierunku wzmocnienia roli i kompetencji wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak organizacji pracodawców postulują wprowadzenie rotacyjnego przewodnictwo WKDS, tak by na czele komisji stawali nie tylko przedstawiciele samorządu czy wojewody, ale równie pozostałych stron dialogu społecznego. Do kompetencji rady WKDS należałoby również wyznaczanie mediatorów w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Poza tym na zgodny wniosek partnerów społecznych władze WKDS miały by obowiązek zorganizowania wysłuchania publicznego. Inna kompetencją Rady byłoby powoływanie stałych zespołów np. do spraw ochrony zdrowia czy kultury, czy wreszcie zawieranie porozumień stanowiących źródło prawa dla określonych grup pracowników na terenie województwa.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę