Związkowcy jednym głosem o założeniach do budżetu państwa

Od kilku lat pogłębia się tendencja ograniczania zakresu informacji zawartych w projekcie budżetu państwa. Strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ) uzgodniła i przedstawiła stanowisko w sprawie Założeń budżetu państwa na rok 2017.

Związkowcy wskazują, że w dokumencie brakuje istotnych informacji i postulują, aby w kolejnych latach przedstawiano dane o przewidywanej wysokości dochodów i wydatków budżetu państwa oraz o prognozie wpływów podatkowych. Brak prognozy dochodów wynikających m.in. z wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej czy skuteczniejszego zwalczania szarej strefy na rynku paliw płynnych niepokoi i uniemożliwia wykonanie dogłębnej analizy założeń budżetowych.

Niestabilna sytuacja wokół Polski oraz Brexit zwiększają niepewność w gospodarce UE. Może to wpłynąć negatywnie na wzrost gospodarczy zarówno w Unii jak i w Polsce. Również niepokojąca sytuacja w Chinach i Stanach Zjednoczonych i stan niepewności na rynkach surowców powodują, że rząd powinien ostrożnie szacować poziom inflacji. Kolejnym zagrożeniem dla przedstawionych Założeń jest  kwestia dochodów budżetu państwa, wynikająca z wprowadzonych i zapowiadanych zmian, ponieważ mogą one wywołać zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje dla budżetu.

Najistotniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostaje od lat popyt krajowy. Liderzy central związkowych podtrzymują postulaty dotyczące odmrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, odmrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szybszego wzrostu emerytur i rent oraz przywrócenia obniżonych stawek podatku VAT w wysokości 7 proc. i 22 proc. Wskazywane w Założeniach inwestycje publiczne, które jako kolejny czynnik mają znacząco wpłynąć na wzrost gospodarczy, w opinii związkowców nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Związkowcy zwracają uwagę, że działania nakierowane na transformację gospodarki w kierunku opartym na wiedzy są opisane zbyt ogólnie, bo stwierdzić czy wpłyną znacząco na rozwój gospodarczy. W Założeniach nie zawarto informacji na temat zwiększenia nakładów na badania i rozwój, a takie działania przyczyniły by się do odejścia Polski od konkurowania na rynku jedynie niskimi kosztami pracy.

Sprawiedliwy rozkład podatków wymaga, aby obywatele w zależności od wypracowanych dochodów przyczyniali się do realizacji zadań państwa. Związki zawodowe od lat postulują wprowadzenie niższej stawki podatku PIT. Jednak w przedstawionym dokumencie nie ma informacji na temat zmiany stawek podatku PIT albo waloryzacji progów podatkowych. Jeszcze większy niepokój central związkowych budzi brak informacji o zmianach w zamrożonej od 2009 roku kwocie wolnej od podatku. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przepis dotyczący kwoty zmniejszającej podatek straci moc w listopadzie br.

Z danych Eurostatu wynika, że w praca w Polsce nie chroni przed biedą. Strona związkowa Rady Dialogu Społecznego z zadowoleniem przyjmuje propozycję  Rady Ministrów podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2000 brutto i jednocześnie apeluje o jak najszybsze wypełnienie przez rząd rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy, aby płaca minimalna wynosiła 50 proc. płacy przeciętnej. Przypomina jednocześnie o Europejskiej Karcie Społecznej, która zobowiązuje państwo do zagwarantowania pracownikowi godziwego wynagrodzenia.

Wzrost wynagrodzeń pracowników budżetówki powinien być zawsze ustalany w ramach negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Strona związkowa negatywnie ocenia brak waloryzacji wynagrodzeń w tej sferze. Wpłynie to na sytuację pracowników, a co za tym idzie na poziom konsumpcji i wzrost gospodarczy. Równie negatywnie oceniona została propozycja przeznaczenia dodatkowych funduszy na wynagrodzenia w sytuacji gdy limit wydatków państwa to umożliwi, ponieważ wysokość środków przeznaczonych na pdwyżki będzie niewspółmierna do potrzeb. W założeniach budżetowych nie ma żadnych informacji na temat formuły podziału i sposobu wypłacania podwyżek. Zapowiedź arbitralnie ustalanych pożyczek zaburza zasadę solidaryzmu społecznego.

Zapowiedź minimalnej waloryzacji rent i emerytur, jak również wypłata jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń nie spotkały się z aprobatą central związkowych, które postulują o wypracowanie systemowego rozwiązania waloryzacji świadczeń w taki sposób, aby uwzględniało wzrost kosztów utrzymania oraz proporcjonalny udział wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Proponowana reforma ustroju szkolnego budzi wiele poważnych wątpliwości. Liderzy związkowi oczekują przedstawienia prze stronę rządową podczas obrad RDS obszernej informacji na temat społecznych i ekonomicznych skutków we wszystkich obszarach działalności szkoły, m.in. kosztów wprowadzenia zmian, gwarancji zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

red. hd

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę